A keresztény unitárius vallás alapirata a Biblia.

Ez a néhány ezer éven átívelő gyűjtemény, amelynek igen különbözők a szerzői, a szövegek kora, a nyelve, a műfaja és a mondanivalója meghatározó jelentőségre tett szert korunkban. Az unitárius teológia teljes mértékben bibliai alapon áll, még akkor is, ha nem a Könyv betűjéhez, hanem szelleméhez ragaszkodik. Belátjuk, hogy a Szentírás könyveinek létrejöttekor uralkodó társadalmi sajátosságok, valamint a minden korban megnyilvánuló emberi gyarlóság felismerhető egyes elbeszélésekben, ám a könyv általános szellemisége mindenestől életigenlő és igaz. A Bibliát éppen ezért az értelem segítségével kell olvasni és magyarázni. A Szentírás referenciapont, amelyhez viszonyulni kell, nem azzal a szándékkal, hogy bizonyítsuk vagy cáfoljuk a leírtak valódiságát, hanem azért, hogy megtaláljuk azt a mondanivalót, amely a szavak mögött meghúzódik. Ha így fordulunk feléje, akkor a magyarázatok lehetősége végtelenné szélesedik, és lehetővé teszi azt, hogy minden ember, függetlenül kultúrájától és korától, találjon olyan bölcsességet, amely számára útmutatásként szolgál. Ugyanakkor ez a felfogás azt is lehetővé teszi, hogy az egész Írás értelmezhető legyen. Egy-egy bibliai szövegnek nincs egyetlen, igaz értelm(ezés)e, hanem értelmezési lehetőségei vannak, amelyek akkor bontakoznak ki igazán, ha az olvasó újra nyitott elmével közeledik hozzá.

Felfogásunk szerint a Bibliát Isten sugalmazta, ám ez nem egy gépies tollbamondási folyamatot jelent, hanem azt, hogy az adott szerző korának és képességének javát öntötte szavakba, és testálta az utókorra.

A Biblia tehát elsősorban párbeszédre hívja a jelent, bár sietünk hozzátenni, hogy a tudományos eszközökkel feltárt történelmi kontextus segít a minél teljesebb értelmezés megtalálásában.

A Szentírás szavaival lehet akár vitatkozni, egyet nem érteni, érvelni gondolatban a szerző nézetei ellen, ám minden ilyen tevékenység rendjén azt kell szem előtt tartanunk, hogy az olvasás és gondolkodás célja önnön létünk minőségének a javítása a bölcsebb belátás révén.

A Szentírásból sarjadó, de az értelmes magyarázással kiegészített gondolkodás mindenképp életigenlő, Istenhez közelebb juttató lehetőség a keresztény ember számára.