Vasárnapi istentisztelet

 1. Az istentisztelet ideje

Az istentisztelet vasárnap de. 11 órakor, indokolt esetben 10 órakor, három harangszó után kezdődik; a kezdés időpontját önkényesen megváltoztatni nem lehet. Ha a gyülekezeti élet zavartalansága igényli, s erre megvannak a tárgyi feltételek, az istentisztelet más időpontban (délután, este) is tartható.

2. Az istentisztelet rendje

A harmadik harangozás befejezéséig a gyülekezet tagjai elfoglalják helyüket a templomban.

A harangszó befejezésével a lelkész bemegy a templomba és beül a papi székbe; a gyülekezet tagjai bemenetelkor ülve maradnak vagy felállnak, mindenhol a helyi szokás szerint.

 1. Kezdőének. A gyülekezet áll.
 2. Derekas ének. A gyülekezet ül. Fontos követelmény, hogy a gyülekezet a derekas éneket végig énekelje. A lelkész megvárja az ének befejezését s csak azt követően megy fel a szószékre.
 3. Ima. A gyülekezet áll. Időtartama ne haladja meg az 5 percet.
 4. Miatyánk. Jézus imádságát a  lelkész  mondja  vagy  olvassa:  „Mi  Atyánk,  aki  a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hata-lom és a dicsőség mindörökké. Ámen.”  (Ahol a gyülekezet igényli a Miatyánkot hangosan együtt mondja a lelkésszel.)
 5. Közének: A gyülekezet áll. A közének nem helyettesíthető énekkari-, zeneszámmal vagy szólóénekkel.
 6. Textus-felvétel. Kötött szövege a következő: „Istentiszteletre egybegyűlt hívek, kedves testvéreim! Egyházi beszédem alapgondolata írva található a Máté evangéliuma 5. részének 10. versében (ha a textus több vers, úgy verseiben); Máté evangéliuma 10. versében a következők olvashatók…” A textust minden más kísérő szöveg nélkül a lelkész megismétli. A textus után nem mond „Ámen-t”.
 7. Egyházi beszéd. Időtartama 20-25 perc.
 8. Csendes ima. Kötött bevezető szövege a következő: ”Az Isten Lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Hallgassunk a Lélek szavára, imádkozzunk csendben, magunkba szállva.” A lelkész hangos Ámen-nel zárja be a csendes imát, amelynek időtartama annyira terjedhet, amennyi idő alatt a lelkész magában elmondaná a Miatyánkot. A gyülekezet ül.
 9. Záró ima. Időtartama 2 perc, lehetőség szerint a gyülekezeti tagok közösségi és egyéni életére tekintsen. A gyülekezet áll, majd az ima befejeztével leül.
 10. Hirdetések. Kihirdetendők elsősorban az előző héten végzett szertartások, valamint az istentisztelet jellegével összeegyeztethető, a gyülekezeti élettel kapcsolatos kérdések és események.
 11. Áldáskérés. A lelkész, a gyülekezet életére, Isten áldását kéri. Kötetlen, de minta-ként ajánlott szöveg: „A gondviselő Isten áldása és szeretete legyen és maradjon mindnyájunkkal, Ámen”. – „Az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját rajtatok és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az Ő orcáját reátok és adjon békességet nektek. Ámen”. Ezt követően a lelkész lejön a szószékről, és újból elfoglalja a helyét a papi székben.
 12. Záróének. A gyülekezet ül.
 13. Az istentisztelet befejeztével a lelkész és a gyülekezet a helyi szokás szerint vonul ki a templomból.

Ünnepi istentisztelet

Karácsonyi, húsvéti, pünkösdi, őszi hálaadási

Az ünnepi istentisztelet rendje azonos a vasárnapi istentiszteletével, kiegészítve az úrvacsorai szertartással.

Hétköznapi istentisztelet

Reggeli istentisztelet

Ideje a helyi szokásnak megfelelően: az istentisztelet előtti harangozás szintén a helyi szokás szerint történik.

A harangszó befejeztével a lelkész bemegy a templomba és beül a papi székbe.

 1. Kezdőének. A gyülekezet áll.
 2. Derekas ének. A gyülekezet ül. Itt is érvényes a vasárnapi istentiszteletnél említett szempont. Az ének befejezése után a lelkész felmegy a szószékre.
 3. Előfohász. Kötött szövege a következő: „Mutasd meg Uram nekünk a te utadat, hogy járhassunk a te igazságodban, és teljes szívvel tiszteljünk téged. Ámen.”
 4. Bibliaolvasás. Kötött szövege a következő: „Kedves testvéreim! Reggeli istentiszteletünk alkalmával felolvasom a Máté evangéliuma 6. részének 1-8-ig terjedő verseit.” A gyülekezet állva hallgatja.
 5. Ima. Időtartama 5-6 perc.
 6. Miatyánk. Itt is érvényes a vasárnapi istentiszteletnél említett szempont.
 7. Csendes ima, mint a vasárnapi istentiszteleten.
 8. Áldáskérés. Mint a vasárnapi istentiszteleten. Ezt követően a lelkész lejön a szószékről és újból elfoglalja helyét a papi székben.
 9. Záróének

Esti istentisztelet

Ideje a helyi szokás szerint.

Rendje ugyanaz, mint a reggeli istentiszteleté, azzal a hozzáadással, hogy különösen a nagyheti, úrvacsorára előkészítő istentiszteleten a lelkész egyházi beszédet, ill. bibliamagyarázatot tart.