Keresztelés

Szertartás rendje

 1. Ének (308-as ének). Az ének befejezése után a lelkész az úrasztala mellett végzi szertartást.
 2. Előfohász. Kötetlen, mintaként ajánlott szöveg: „Teremtő és gondviselő Istenünk! Áldd meg e pillanatot és légy velünk, midőn e kisgyermeket felvesszük egyházunk tagjai közé. Ámen.”
 3. Textus-felvétel: kötött szövege a következő: „Kedves szülők, keresztszülők, kedves testvéreim! Keresztelési beszédem alapgondolata írva található Máté evangéliuma 3. részének 17. versében…” A bibliai helyet és a textus szövegét nem ismételjük meg.
 4. Keresztelési beszéd. Időtartama mintegy 10 perc. Beteg gyermek keresztelésénél a beszéd elmaradhat.
 5. Ima
 6. Miatyánk
 7. Keresztelés. A lelkész miközben a gyermek fejére önti a vizet a kehelyből, a következő szöveget mondja: „Én téged N. megkeresztellek az egy örök igaz Isten nevében és felveszlek az unitárius keresztény egyház tagjai közé, Jézus követésére. Ámen.”
 8. Áldáskérés. Kötetlen szöveg, mintaként ajánlott: „Isten áldjon meg szép élettel. Növekedj testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ámen.

Kereszteléssel kapcsolatos szempontok

 1. Keresztelés helye a templom. Csak indokolt esetben végezhető máshol is, mint pl. lelkészi irodában, családi otthonban, kórházban.
 2. A keresztelés időpontja: templomban, az istentisztelet keretében, a záró ének előtt. A templomon kívül a nap bármelyik szakában. Ha a keresztelés ünnepen történik, úgy a szertartásra az úrvacsora kiosztása után kerül sor.
 3. Egyházi gyakorlatunk szerint kisgyermeket keresztelünk, de rendkívüli esetben felnőttet is.
 4. A szertartás befejezése után a lelkész ne csókolja meg a keresztelt kisgyermeket, kezet fog a szülőkkel és keresztszülőkkel: a saját és a gyülekezet nevében jókívánságait fejezi ki.
 5. Kívánatos, hogy a keresztszülőkkel együtt a szülők is álljanak ki a szertartás végzésekor az úrasztalához.
 6. A keresztelő poharat a harangozó vagy egyházfi viszi be a templomba vízzel töltve és hozza ki a szertartás után. A megmaradt vizet a lelkész önti ki a pohárból, lehetőleg virágra.
 7. A lelkész a következő vasárnap kihirdeti a szertartást.

Konfirmáció

Szertartás rendje

 1. A konfirmáló növendékek istentisztelet előtt a helyi szokás szerint gyülekeznek.
 2. Bevonulás a templomba lelkész és gondnok vezetésével. A növendékek öltözete lehetőleg helyi népviselet legyen, ha nem, akkor az alkalomhoz illő és egységes.
 3. A növendékek leülnek az úrasztala körül elhelyezett székekre vagy az első padokba. Ha a körülmények megengedik, a szülők és keresztszülők üljenek a növendékek háta mögötti padokba.
 4. Istentisztelet (lásd a vasárnapi istentiszteleti rendet).
 5. Hirdetés. A lelkész bejelenti a konfirmációi szertartást és ennek keretében az úrvacsorát.
 6. Orgonajáték, miközben a lelkész lejön a szószékről és az úrasztalához megy.
 7. A növendékek névszerinti bemutatása.
 8. Konfirmációi ének: 221. A növendékek állva éneklik.
 9. Ima. A növendékek közösen  mondják  a  következő  imát:  „Jó  Istenünk,  szerető édes Atyánk! Szívünk tiszta örömével jöttünk ma szent hajlékodba. Nem most vagyunk itt először, de ezzel az érzéssel még nem imádkoztunk, mint most, amikor először leszünk vendégei a Jézus életére és halálára emlékeztető úrvacsorának. Köszönjük, hogy megtartottad életünket és erőt adtál jó szüleinknek, hogy felnevelhettek. Köszönjük, hogy növelted hitünket, s így nemcsak testben, de lélekben is naggyá nőhettünk és megismerhettük unitárius vallásunk hitelveit és erkölcsi tanításait. Kérünk, erősítsd hitünket, növeld bennünk a szeretet készségét, hogy a megismert igazságok mellett hűséggel kitartsunk és felelősséggel vállaljuk emberi hivatásunkat. Segíts, hogy legyünk méltó követői a Názáreti Jézusnak, szerető testvérei embertársainknak, most és mindörökké. Ámen.”
 10. A növendékek kikérdezése az unitárius kátéból. A 30., 78. és 136. sz. kérdések feleleteit a növendékek közösen mondják. Lelkész a növendékeket nevén szólítja és mindeniket többször is kérdezi, közben a figyelem felfrissítése érdekében a növendékek énekeket énekelhetnek.
 11. Konfirmációi ének: 220. A növendékek állva éneklik.
 12. Fogadalomtétel. A növendékek szívre tett kézzel felelnek a következő kérdésekre:

Hiszed-e, hogy Isten a világmindenség teremtője, az emberiség gondviselő Atyja, egy Isten?

Hiszem és vallom.

Hiszed-e, hogy bölcs akarata az embert a jóság, igazság és szeretet megvalósítására és megélésére hívta el?

Hiszem és vallom.

Hiszed-e, hogy Jézus Istennek tökéletes gyermeke, tanítása számunkra út, igazság és élet?

Hiszem és vallom.

Hiszed-e, hogy az ember Isten lelkétől vezérelve, Jézus példaadása nyomán hozzá-járulhat Istenországa megvalósításához?

Hiszem és vallom.

Hiszed, hogy unitárius kereszténységed, amely történelme folyamán nagy áldozatokat hozott és kimagasló eredményeket ért el, tisztán hirdeti Jézus evangéliumát, az Isten-és emberszeretet vallását s életünk végcélját, a tökéletességet?

Hiszem és vallom.

Ha hiszed, fogadod-e, hogy Istenhez, Jézus tanításához és unitárius egyházadhoz mindhalálig hű maradsz?

Ígérem és fogadom.

Kész vagy-e fogadalmadat az úrvacsora vételével megpecsételni?

Kész vagyok.

 1. Úrvacsorai ének, melyet a növendékek a gyülekezettel közösen énekelnek.
 2. Úrvacsorai beszéd és  az  úrvacsora  kiosztása, a megállapított  szertartási  rend szerint.
 3. Ima. A növendékek közösen  mondják  a következő  imát: „Jó Istenünk, szerető Atyánk! Hálás gyermeki szívvel köszönjük meg ez áldott alkalmat, midőn színed előtt és a gyülekezet közösségében hitünkről vallást tettünk, s az úrvacsora vétele által elköteleztük magunkat Isten és embertársaink szeretetére és szolgálatára. Engedd, hogy ezt az érzést, amellyel most tele a szívünk, vihessük magunkkal ki az életbe és otthonainkba, hogy legyen az erőforrás számunkra. Éljünk az értelem tisztaságával, a hit hűségével, és a szeretet felelősségével. Légy útmutatónk, állj mellénk, ha a jóban ingadoznánk, segélj, ha erőnk elhagyna. Tarts meg minket a te szeretetedben, unitárius vallásunk és egyházunk iránti hűségben. Áldásod legyen fogadalmunkon és egész életünkön, most és mindörökké. Ámen.”
 4. Konfirmációi ének: 222. A növendékek állva éneklik.
 5. Egyháztaggá fogadás. Kötött szövege a következő: „Unitárius vallásunkról elhangzott bizonyságtevések alapján, melyet az úrvacsora vételével megerősítettetek, befogadlak titeket az Unitárius Egyház…..-i egyházközségének önálló tagjai közé. Megismertétek egyházunk múltját, legyetek méltók elődeink szellemi örökségére; ismeritek a jelen életét, legyetek öntudatos tagjai, cselekvő munkatársai a gyülekezetnek; előttetek a jövő, legyetek hűséges hordozói és továbbfolytatói hit-és életfelfogásunknak, Isten és ember szolgálatában. Ámen.” Az egyháztaggá fogadás idején, ahol erre lehetőség van, a harang vagy az orgona halkan szóljon.
 6. Emléklapok kiosztása. Miután a növendékek aláírják a konfirmációi anyakönyvet, a lelkész átadja az emléklapokat egy-egy bibliai mondás kíséretében.
 7. A lelkész megáldja a növendékeket. Ezalatt a növendékek fél térdre ereszkednek.
 8. Üdvözlések: a gondnok üdvözli a konfirmáltakat, akik válaszként bejelentik, esetleg átadják az egyházközségnek tett adományukat. Ezt követően egy kisebb növendék, és az előző évben konfirmáltak részéről egy ifjú üdvözlik a növendékeket, majd a konfirmáltak köszöntik az egyházközség vezetőségét, a szülőket és keresztszülőket.
 9. Záróének.

Úrvacsora

Szertartás rendje

 1. Az úrvacsora előkészítése
 2. Az úrvacsoraosztást megelőző vasárnap a lelkész kihirdeti az úrvacsorát az alábbi szöveg szerint: „Jelentem a gyülekezetnek, hogy mához nyolcad napra…..ünnepe alkalmából az úrasztalát megterítjük, s arra, Jézus életére és halálára emlékeztető jegyeket: kenyeret és bort teszünk. A nagyhét folyamán készüljünk az úrasztalához bűnbánó lélekkel, keresztényi alázattal, hogy annak méltó vendégei lehessünk. A nagyhéten minden este….órai kezdettel úrvacsorára előkészítő istentiszteletet tartunk a templomban” (ha máshol, megjelölni a helyiséget).
 3. Nagyhéten a lelkész köteles minden nap úrvacsorára előkészítő istentiszteletet tartani egyházi beszéddel vagy bibliamagyarázattal (lásd a hétköznapi istentiszteleti rendet).
 4. Ünnepi istentisztelet befejezése után a lelkész először kihirdeti az előző héten végzett szertartásokat, légátus kiküldését, az ünnepi istentiszteletek rendjének esetleges módosulását és a gyülekezetet érintő közleményeket, végül az úrvacsorát. Az úrvacsora kihirdetésének szövege: „Amint azt kihirdettük….ünnepe alkalmából az úrasztalát megterítettük, s arra, Jézus életére és halálára emlékeztető jegyeket: kenyeret és bort tettünk. Kérem híveinket, készüljenek és járuljanak az úrasztalához őszinte lelki számvetéssel és keresztényi alázattal. Jelen alkalomra az úrvacsorai kenyeret és bort X. Y. adományozta.” Úrvacsorai jegyekre adományokat tettek (ez utóbbit csak ott, ahol szokásban van). A lelkész néhány mondatban megköszöni az adományt
 5. Úrvacsorai ének (1. versszak) Az ének befejezése után a lelkész az úrasztala mellett végzi a szertartást. A gyülekezet ül.
 6. Textus-felvétel. Kötött szövege a következő: „Kedves testvéreim! Úrvacsorai beszédem alapgondolata írva található a Máté evangéliuma 26. Részének 26. versében, a következőképpen:…” ismételjük meg sem a helyet, sem a szöveget. A textus felvétele előtt nincs előfohász.
 7. Úrvacsorai beszéd, időtartama mintegy 10 perc.
 8. Ima. A gyülekezet áll.
 9. Miatyánk. A vasárnapi istentiszteletnél említett szempont itt is érvényes. A gyülekezet tagjai a helyi szokás szerint kiállnak az úrasztala köré. Először a szolgálattevők vesznek úrvacsorát.
 10. Az úrvacsora kiosztása. Lelkész a helyi gyakorlat szerint törli a kelyhet. A gyülekezet több csoportban vesz úrvacsorát. Az egyes csoportok úrvacsoravétele után a lel-kész bibliai idézettel kezdődő rövid imát mond. Miután a gyülekezet helyre megy, a lelkész visszatakarja az úrasztalát.
 11. Záró ima. Hálaadó jelleggel, figyelemmel a gyülekezet éltére.
 12. Áldáskérés. Kötetlen, de mintaként   ajánlott   szöveg: „Végezetül  testvéreim, atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egy értelemben legyetek és békességben éljetek. A békesség és szeretet Istene legyen veletek. Ámen.”

Az úrvacsorával kapcsolatos szempontok

 1. Az úrvacsora kiosztása az ünnepek első napján a délelőtti istentisztelet keretében a záróének előtt történik, de kiosztható első napján délután vagy este és másodnapján délelőtt is.
 2. Az úrvacsoraosztás alatt a gyülekezet énekli az úrvacsorai énekeket.
 3. Az úrvacsora feltétele a konfirmáció. Azonban, ha nem konfirmált egyháztag áll ki úrvacsorát venni, a lelkész részére is kiosztja az úrvacsorai jegyeket. Istentisztelet után azonban felvilágosítja és igyekszik meggyőzni, hogy teljesítse az említett feltételt, vagyis konfirmáljon.
 4. Az úrvacsora más felekezetűek részére is kiszolgáltatható, ha élni akarnak vele.
 5. Az úrasztala megterítése ill. előkészítése a helyi szokások szerint történik. Ebben a lelkész hitvese is részt vesz, akinek elsőrendű gondja, hogy a terítők és kelyhek tiszták és rendesek legyenek. Az úrvacsorai kenyeret a lelkész vágja fel, előtte imát mond.
 6. A megmaradt kenyér és bor a lelkészi irodában, lakásban vagy gyülekezeti teremben fogyasztható el az adományozók, a kebli elöljárók és egyházfiak közösségében. Ajánlatos, hogy a megmaradt úrvacsorai jegyekből csak egyszeri kínálás történjék. Már előre félre kell tenni a betegek részére szükséges kenyeret és bort.

Betegek úrvacsorája

 1. A lelkész az ünnepet megelőző vasárnap a hirdetés alkalmával felhívja a figyelmet arra, hogy az úrvacsorában részesülni akaró betegek kérését a hozzátartozók már a nagyhét folyamán jelentsék be.
 2. A szertartás rendje: a/előfohász (lásd a hétköznapi istentiszteletnél), b/ az ünneppel kapcsolatos textus, vagy kimondottan a betegnek szóló bibliai szöveg felolvasása, c/ ima, d/ Miatyánk, e/ úrvacsora kiosztása, f/ áldás. Ha a körülmények erre lehetőséget adnak, a szertartást énekkel kezdjük és zárjuk.
 3. Az úrvacsoraosztásnál a gondnok vagy keblitanácsos ill. egyházfi a lehetőség szerint legyen jelen.
 4. Ha a család jelenlevő tagjai igénylik, a lelkész részükre is kiszolgáltathatja az úrvacsorát.
 5. Ha betegek úrvacsoravétele az úrvacsorai szertartás után történik, a lelkész és kísérője nem vesznek úrvacsorát, csak a beteg és azok a családtagok, akik előzetesen nem része-sültek úrvacsorában. Minden más alkalommal a lelkész maga is úrvacsorát vesz.
 6. Az úrvacsora betegek és öregek részére az év bármely napján kiszolgáltatható.

Házasságkötés megáldása

 1. A szertartás rendje
 2. Egyházi ének (224, 185, 195, stb.)
 3. Előfohász. Kötetlen, ajánlott szöveg: „Mutasd meg Uram nekünk  a  te utadat, hogy járhassunk a te igazságodban, és teljes szívvel tiszteljünk téged. Ámen.”
 4. Textus-felvétel: „Kedves ifjú pár, kedves testvéreim! Esketési beszédem alap-gondolata írva található az 1Korinthusi levél 13. részének 13. versében, a következőképpen:..” A bibliai helyet és a szöveget nem ismételjük meg.
 5. Esketési beszéd. Időtartama mintegy 10-15 perc.
 6. A lelkész a  beszéd  befejezése  után  a  következő  felhívást  intézi  az  ifjú  párhoz: „Most pedig fogjátok meg egymás jobb kezét és mondjátok utánam a hűségfogadalmat: „Én N.N. esküszöm az egy örök igaz Istenre, hogy X.Y-t, kinek jobb kezét jobb kezemben tartom, mint törvényes hitvestársamat, hű és igaz szeretettel kívánom boldogítani. Őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában hűtlenül el nem hagyom. Vele élek, örvendek, tűrök és szenvedek holtomiglag vagy holtáiglan. Isten engem úgy segéljen.” „Áment” a lelkész mondja. A nő a leánykori nevét.
 7. Ima
 8. Miatyánk
 9. Áldáskérés. Kötetlen, ajánlott szöveg: „Isten  áldása  legyen  e  házasságkötésen. Legyetek jó egészségben, egyetértésben és békességben éljetek. A szeretet és békesség Istene legyen veletek. Ámen.”
 10. Záróének (224, 2 versszak; 31 sz.)

A házasságkötés megáldásával kapcsolatos szempontok

 1. A lelkész csak a törvényesen megkötött és igazolt házasságot részesítheti egyházi megáldásban.
 2. A szertartás helye: a templom, indokolt esetben a lelkészi iroda vagy családi ház. A szertartás rendje ebben az esetben is ugyanaz, az ének itt elmaradhat.
 3. A szertartás bejelentésénél a lelkész tisztázza, hogy ha tiszta unitárius párról van szó, mindkét fél, vegyes házasság esetén pedig az unitárius fél meg van-e keresztelve és konfirmált-e? Ha nem, igyekezzék meggyőzni, hogy a házasságkötés megáldása előtt vegye igénybe e szertartásokat. Tartson házasságkötési előkészítőt, ismertesse egyházunk hitfelfogását a házasságról és a családról, különös tekintettel a gyermekáldás vállalására.
 4. Más felekezetűek esetében, kifejezett kívánságra a lelkész az illető hitfelfogása szerint mondhatja a fogadalmat, a következő módosításban: „Én, N.N. fogadom az egy Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szentháromság egy örök igaz Isten, hogy….”, a szöveg változatlanul folytatódik.
 5. A következő vasárnap a lelkész kihirdeti a szertartást. Ha a vőlegény vagy menyasszony más egyházközségből való, értesítendő az illető lelkészi hivatal, a szertartás ki-hirdetése végett.
 6. Vegyes házasság esetén igénybe vehető mindkét felekezet szertartása.
 7. A házassági megáldást, ha mindkét fél unitárius, semmilyen körülmények között nem szabad megismételni.

Házassági jubileum

 1. Ének (199. sz.1 versszak)
 2. Előfohász
 3. Textus-felvétel
 4. Alkalmi beszéd
 5. A lelkész a  beszéd  befejezése  után  a  következő  felhívást  intézi  a  házaspárhoz: Most pedig fogjátok meg egymás jobb kezét és mondjátok utánam a hálaadás szavait: „Én N.N. hálát adok Istennek, gondviselő Atyámnak, hogy …..évvel ezelőtt hitvestársat és gyermekeimnek édesanyát (édesapát adott férjem) feleségem X.Y személyében. Köszönöm az erőt, amelyet általa adott; a hűséget, amelyet benne megtapasztaltam, a hitet, amelyet ő táplált bennem és a szeretetet, amely által életünk célt és értelmet nyert. Fogadom, hogy ezután is hű társa leszek örömben és bánatban, egészségben és betegségben egyaránt, szívem utolsó dobbanásáig. Ámen.”
 6. Ima
 7. Miatyánk
 8. Áldás
 9. Záróének

Temetés

Háznál

 1. Egyházi ének
 2. Rövid ima
 3. Ének, majd utána a temetési menet megalakulása
 4. Temetési menet, közben egyházi ének.

Templomban vagy háznál

 1. Kezdőének (9, 10, 12, 22 sz.)
 2. Derekas ének (57, 58, 59, 189, 199, 279 sz.)
 3. Ima
 4. Miatyánk
 5. Közének (297, 298, 303 sz.)
 6. Textus-felvétel: „Gyászoló család, végtisztességet tevő gyülekezet! Temetési beszédem alapgondolata írva található az 1Korinthusi levél 13. részének 8. versében a következőképpen:…”. A bibliai helyet és szöveget nem ismételjük meg.
 7. Temetési beszéd. Időtartama 20-25 perc.
 8. Utóima
 9. Búcsúztató. Hozzátartozók kifejezett kívánságára (csak próza lehet). Elvi szempont: az élők búcsúznak a halottól.
 10. Áldás
 11. Záróének (304, 296 sz).

Temetői kápolnában

 1. Előfohász
 2. Egyházi ének (199. sz. 1 versszak)
 3. Textus-felvétel (lásd fentebb)
 4. Temetési beszéd. Időtartama 15-20 perc
 5. Ima
 6. Miatyánk
 7. Búcsúztató (lásd fentebb)
 8. Áldás
 9. Záróének (57 sz. lehetőség szerint végig énekelni).

A sírnál

 1. Bibliaolvasás
 2. Miatyánk
 3. Ezt követően a lelkész így szól: Valljuk meg a halál felett is diadalmaskodó unitárius hitünket. Mondjuk el együtt hitvallásunkat: Hiszek egy Istenben, az élet teremtőjében és gondviselő Atyánkban. Hiszek Jézusban, Isten legjobb fiában, a mi igaz tanítómesterünkben. Hiszem a szentlelket. Hiszek az Unitárius Keresztény Anyaszentegyház hivatásában. Hiszem a bűnbocsánatot és az örök életet. Ámen.
 4. Ének (a hantolás alatt)
 5. Áldás (a hantolás befejezése után) A sírnál végzett szertartás a hantolás előtt történik. A lelkész csak a hantolás után fejezi be a szertartást és hagyhatja el a sírt.

A temetéssel kapcsolatos szempontok

 1. A haláleset bejelentése megfelelő kérdőív ill. bejelentőlap segítségével történik.
 2. A harangozás a helyi szokás szerint.
 3. Az anyagi kérdések intézése a gondnokra tartozik.
 4. A temetést megelőző virrasztáson, ahol ez szokásban van, a lelkész belátása szerint vegyen részt, az egyházi énekek éneklését az énekvezér vagy megbízott egyháztag vezesse. Az egyházközség elöljárósága hasson oda, hogy a virrasztás jellegével nem egyező mozzanatok (ivás, kártyázás stb.) maradjanak el.
 5. A temetés ideje a helyi szokás szerint.
 6. A temetési szertartás csak lezárt koporsóval történhetik. Ezt már a koporsónak a házból történő kihozatala előtt el kell végezni.
 7. A templomból való temetés esetén a koporsó a portikusban helyezendő el.
 8. Népszerűsíteni kell az egyházközség javára történő koszorúmegváltást.
 9. A torozás, mint vallásunkkal nem egyező szokás, az Egyházi Alaptörvény 44. szakasza értelmében mellőzendő.
 10. Következő vasárnap a lelkész kihirdeti a szertartást.