Déva vára az áldozatvállalás jelképe számunkra, unitáriusok, számára. A vár tömlöcében adta vissza lelkét teremtőjének a mi reformátorunk, a mi egyistenhívő első püspökünk, Dávid Ferenc. Bátorsága lebilincselő. Vállalja feláldoztatását. Déva vára az áldozatvállalás jelképe a magyar balladavilágban is. A vár falában a kötőanyag Kőmíves Kelemenné, a szeretett feleség és édesanya. Bátorsága lebilincselő. Nem ellenkezik a tizenkét kőműves határozata ellen. Csak egy kérése van, hogy búcsút vehessen asszonybarátitól, s szép kicsi fiától. A búcsúzás után szavatartóan visszamegy a kőművesekhez, a tizenkét gyilkosokhoz, vállalja feláldoztatását. Déva vára lelki értéktárunk megbecsült remeke, kincs, ami akkor is a miénk, ha a kulcs nem nálunk van. Azért zarándokolunk el erre a helyre, mert hisszük és érezzük, hogy oda tartozunk, hogy részesei vagyunk azoknak a sorozatos áldozat-vállalásoknak, melyek lelki várrá építik megmaradásba kapaszkodó reményünket. A várban lenni, a várban énekelni, imádkozni olyan, mintha a jelent az örökkévalósággal összekötő hídon találkoznánk Dávid Ferenccel és Kőmíves Kelemennével. A zarándoklat célja a lelki megtisztulás, amiről tudjuk, hogy minden alkalommal meg fog/ meg tud történni, ha teljes szívünkkel, lelkünkkel vagyunk jelen a zarándoklatban.

Azon a napon, a zarándoklat napján, a hajnalcsillag még ott fog ragyogni a hold mellett amikor néhányan már elindulunk Déva vára felé. Indulunk Budapestről,a fényes fővárosból a dévai cella sötétsége felé, de tudjuk, hogy amikor az ima forróságában lelkünk hullámhosszán találkozunk Dávid Ferenccel, azt a lelki fényt a világvárosok hatalmas fénycsóvái sem tudják utolérni. Indulunk kincses Kolozsvárról, s mindannyiunk lába alatt ott emelkedik ama legendás kerek kő, és erőssé tesz a hit igazságának megtalálása. Indulunk Háromszék és Erdővidék, Udvarhelyszék és Marosszék székely falvaiból, hogy újra megköszönjük ennek a félig szász, félig magyar papnak, Dávid Ferencnek, hogy megengedte nekünk: magunk válasszunk papot magunknak, és iskolákat építsünk a köz erejével. Indulunk a Tolvajos tető keleti feléből, Csíkszékből, hogy a vallásszabadságot megköszönjük. Indulunk Torda városából és a környékén létező egyházközségekből, ahol naponta vívjuk az anyanyelv harcát. Indulunk az újjászületni akaró Torockóról és Torockószentgyörgyről. Indulunk Küküllő vármegye megtépázott történelmű egyházközségeiből, ahol már csak névemléke maradt meg a hajdan erős unitárius úri családoknak. Indulunk. Ifjak százai fognak új hangulatú, vidám dalokat énekelni, hangszereket pengetni, ifjak kórusai fogják ősi zsoltárokkal láthatóvá tenni neked az örökkévalóságból a jelenbe vezető utat, Dávid Ferenc.

Adja Isten, hogy olyan követőid legyünk, amilyen követője voltál te a názáreti Jézusnak, az Emberfiának.

Székely Kinga Réka