A Magyar Unitárius Egyház 2021. január 13-án megemlékezést szervezett a vallásszabadság ünnepe alkalmából Tordán és Kolozsváron. A vallásszabadság eszménye továbbélésének letéteményese az ifjú generáció, így idén az unitárius egyház a két unitárius iskolai intézmény lelkészeit kérte fel ünnepi szolgálatvégzőknek, az ünnepség színvonalát pedig a két iskola diákjainak műsora emelte.

A tordai templomi ünnepségen imát mondott Elekes Zsolt, a János Zsigmond Unitárius Kollégium iskolalelkésze, aki azért fohászkodott, hogy a négy és fél évszázados örökséget, a vallásszabadság elismerését és törvénybe iktatását a modern ember is megértse, értelmezze, hétköznapjaiban is visszatükrözze.

A szószéki szolgálatot Solymosi Zsolt lelkész, a János Zsigmond Unitárius Kollégium aligazgatója végezte, aki a Mt 7,12 verse alapján prédikált: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjetek, mert ez a törvény.” A szolgálatvégző beszédében kifejtette, hogy a lelkiismereti és vallásszabadság öröksége akkor marad eleven, ha van, akinek átadni, ha a különféle egyházak tagjaiként mindannyian arra törekszünk, hogy ne a felekezet, a nemzetiség, a bőrszín alapján ítélkezzünk mások felett. A maga módján mindenki próféta, ezért mindenki arra kell törekedjen, hogy elfogadja embertársát és megtanuljon békében élni a körülötte lévőkkel.

Jobbágy Mária Júlia kolozsvári segédlelkész tolmácsolásában elhangzott az 1568. évi országgyűlés vallásügyi határozata.

Ünnepi beszédet mondott Kőrösi Viktor Dávid, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának konzulja, aki megemlékezett a 453. évvel ezelőtt kimondott tordai országgyűlés határozatának a fontosságáról, és kiemelte, hogy a vallásszabadság törvénye az erdélyi magyar társadalom javát szolgálta és szolgálja mind a mai napig.

Az eseményen közreműködött Ördög Ödön, a János Zsigmond Unitárius Kollégium zenetanára, Tasnádi Nóra és Pánczél Ádám kollégiumi diákok.

Bálint Benczédi Ferenc egyházfő ünnepi gondolatait Rácz Norbert Zsolt püspöki titkár tolmácsolta. Beszédének bibliai alapgondolata az 1Kor 13,13 verse volt. Az egyházfő hangsúlyozta, hogy évről évre szembesítenünk kell magunkat az 1568-as tordai határozat szellemi magaslatával, amely a világon először foglalta törvénybe a vallás- és a lelkiismereti szabadsághoz való jogot. Majd kifejtette, hogy egy évvel korábban 2020-at a felelősség évének nyilvánította az egyház, akkor még nem sejtve, hogy az mennyire aktuális lesz, hiszen a járvány lépten-nyomon próbára tette a felelősségtudatunkat. Látva a mostani helyzetet, a Magyar Unitárius Egyház úgy döntött, hogy meghosszabbítja a felelősség évét, és arra buzdít mindenkit, hogy az idei újraépülés és újraszerveződés a felelősség jegyében történjen.

A templomi megemlékezés a nemzeti ima közös eléneklésével zárult.

A tordai Vallásszabadság emlékművénél Józsa István Lajos helyi unitárius lelkész mondott imát, amelyben hangsúlyozta, hogy a hit Isten ajándéka, amely hidat kell építsen az emberek között, amely Weöres Sándorral szólva létraként összeköti a földet az éggel. A megemlékezés a koszorúk elhelyezésével ért véget.

 

Kolozsváron Farkas Orsolya, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium iskolalelkésze mondott imát: hálát adott azért, hogy Isten minden időben új és új arcát mutatja meg hitünk alapvető értékeinek, így a (vallás)szabadságnak is.

Dr. Lakatos Sándor lelkész, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium aligazgatója a Mt 5,48 alapján végezte a szószéki szolgálatot: „legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.” A lelkész elmondta, hogy a vallásszabadság napjának megünnepléséhez vezető történelmi mozzanatok sorába illeszkedik az unitárius iskolák tevékenysége is, hiszen az iskolák révén az ifjú nemzedékek megtanulják és továbbvihetik a türelem és a szabadság eszméjét. Nemcsak az ifjúság és tanáraik, de az egyház maga és minden tagja küldetést teljesít a mában: a többségnek sosem annyira fontos a tolerancia, mint a kisebbségnek. Az unitárius közösség pedig kisebbség Erdély többnemzetiségű és sokfelekezetű világában.

Jobbágy Mária Júlia kolozsvári segédlelkész felolvasta az 1568. évi országgyűlés vallásügyi határozatát, majd a Berde Mózes Unitárius Gimnázium diákjainak műsora következett: Györgyi Hajnal Csillag régi egyházi éneket szólaltatott meg, míg Atanackovic Natalija Heltai Jenő Szabadság c. versét mondta el.

Bálint Benczédi Ferenc egyházfő ünnepi gondolatait követően elhangzott nemzeti imádságunk, majd sor került Dávid Ferenc szobrának megkoszorúzására, ahol Rácz Norbert Zsolt kolozsvári lelkész mondott imát. Mindkét helyszínen Rácz Norbert Zsolt kolozsvári lelkész moderált.