2022. szeptember 18-án a Brassói Unitárius Egyházközségben megtartott ünnepi istentisztelet keretében került sor Erdő Imola lelkésznő beiktatására, ahol az unitárius lelkészek mellett részt vettek a brassói történelmi egyházak képviselői is.

A lelkészek bevonulását követően Bíró Attila egyházköri jegyző felolvasta a püspöki kinevezési iratot, majd felkérte a lelkésznőt szószéki szolgálata elvégzésére.

Erdő Imola lelkésznő az 1Kor 13,1–8 alapján foglalta össze a lelkészi hivatásának alapjait képező gondolatait.

Főtisztelendő Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke a 2Tim 4,1–5 alapján bíztatta a lelkésznőt hivatása teljesítésére, örömét kifejezve, hogy a lelkésznő és a gyülekezet egymásra találtak.

A beiktatási ceremóniát Biró Attila, a Háromszék-Felsőfehéri Egyházkör jegyzője vezette, átadva a lelkésznőnek a templom kulcsát, úrvacsorai kelyhét, a Szentírást és az egyházközség pecsétjét. Ezt követően a köri jegyző köszöntötte egyházunk főpásztorát, aki válaszolt az üdvözlésre.

A beiktatott lelkésznőt Biró Attila lelkész, egyházköri jegyző a Háromszék-Felsőfehéri Egyházkör és az Unitárius Lelkészek Szövetségének nevében, Erdő-B. Vilmos gondnok a Brassói Unitárius Egyházközség részéről, Puskás-Bajkó Erzsébet a Brassói Nőszövetség elnöke és Tanco Szilamér a Brassói Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet elnöke köszöntötte. A jelenlevő testvérfelekezetek (római katolikus, görögkatolikus, református, szász evangélikus és magyar evangélikus) nevében főtiszteletű Koszta István brassói lelkész-püspökhelyettes mondott köszöntő beszédet. A volt évfolyamtársak nevében Lőrinczi Levente kissolymosi lelkész nemcsak az egykori csoporttársat, hanem a Daltutajok egyik alapemberét is köszöntötte, így egy Daltutajok-dal előadására is sor került Erdő Imola, Dr. Lakatos Sándor, Lőrinczi Levente és Bíró Attila közreműködésével. A szülőfalu, Felsőrákos nyugalmazott lelkésze, Kotecz József szavai után került sor Ceauș Martina, az Áprily Lajos Főgimnázium VII. osztályos diákja énekére. Ambrus Izabella Ágnes, Brassó Megye alprefektusa köszöntőjét követően Kirsch Gábor, az RMDSZ Brassó Megyei Szervezetének elnöke üdvözölte a lelkésznőt, végül Andrási Benedek brassói lelkész szólt a jelenlévőkhöz. Erdő Imola lelkésznő megköszönte az üdvözléseket, majd áldást kért a gyülekezetre. A lelkészbeiktató szeretetvendégséggel zárult az Unitárius Gyülekezeti Központban.

Andrási Benedek, lelkész