November 26-án került sor Szabó Előd lelkész beiktató ünnepségére a Székelykeresztúri Unitárius Egyházközségben. Az ünnepség kezdetén Csáki Levente esperes köszöntötte a gyülekezetet, majd felkérte a köri jegyzőt, Lőrinczi Leventét, hogy olvassa fel a püspöki kinevezést. Ennek megtörténte után felszólította a beiktatandó lelkészt, hogy tartsa meg beköszöntő szolgálatát. A lelkész a „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg az egész be nem teljesedik. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában; ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudók és farizeusok igazságát, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.” (Mt 5,17–20) vázolta a lelkész és gyülekezet szerepét, fogalmazta meg a közös munka alapjait.  A hagyományhoz híven őt követte a szószéken Kovács István püspök, aki „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” (Lk 10,2) bibliai gondolat alapján szólt a gyülekezethez.

A szószéki szolgálatok után került sor a tényleges beiktatóra, amikor Szabó Előd lelkésznek átadták a gyülekezeti lelkészség legfőbb szimbólumait: a templom kulcsát, a Bibliát, a kelyhet és az egyházközség pecsétjét.

A köszöntőbeszédek rendjén az egyházközség képviseletében Bartha Alpár helyi lelkész és Burus Endre gondnok szólt az egybegyűltekhez. A Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör részéről Csáki Levente esperes, az egyházi Főhatóság nevében Andrási Benedek főjegyző, az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének képviseletében pedig Demeter Sándor Lóránd elnök mondott köszöntő beszédet.

Ezt követően dr. Lakatos Sándor, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium képviseletében, id. Szombatfalvi József a gyülekezett nyugalmazott lelkészeként, a tesvérfelekezetek részéről Gáspár-Babos Etele-Tamás református lelkipásztor és Bálint István római-katolikus plébános, Székelykeresztúr városának Önkormányzata nevében pedig Koncz Hunor János polgármester osztotta meg ünnepi gondolatait.

A beiktatási ünnepséget a Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség kórus és a helyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet előadása tette teljessé.