2022. január 29-én került sor a Magyar Unitárius Egyház 32. püspökének szentelési ünnepségére. Rácz Norbert Zsolt főjegyző előfohásza után Lőrinczi Lajos közügyigazgató idézte fel, hogy a Zsinat a 2021. július 10-én tartott tisztújító ülésén Kovács István lelkészt választotta az egyház püspökévé hat évre szóló megbízatási időszakra.

A püspökszentelési szertartás rendjén egyházunk lelkészi elöljárói kértek áldást a főpásztor szolgálatára. A püspökszentelést végző személyek: Bálint Benczédi Ferenc nyugalmazott püspök, Rácz Norbert Zsolt főjegyző, Lőrinczi Lajos közügyigazgató, Kriza János püspöki helynök, továbbá Csécs Márton Lőrinc, Fazakas Lajos Levente, Szentgyörgyi Sándor, Csáki Levente, Solymosi Alpár és Szabó Előd esperesek voltak. Az ünnepi momentumot követően Farkas Emőd rangidős főgondnok köszöntötte a főpásztort, és felkérte, hogy a szertartásrend értelmében foglalja el helyét Dávid Ferenc szószékén.

Az ünnepség istentisztelettel folyatódott. Szószéki szolgálatában Kovács István a 2Kor 3,17, illetve Gal 5,13 alapján a szabadság megélésének lehetőségeiről szólt. A modern kor szabadságát kereső emberét a példázatbeli tékozló fiúhoz hasonlította, akinek végül egyetlen esélye maradt: visszatérni az atyai házhoz, Isten lelkéhez, ahol a szabadság lakozik, s amelyet ő más helyen keresett. Tulajdonképpen a visszatérés az előre vezető irány, mert a haladás útja egyirányú, csak Isten felé járható. Ezt az előre mutató visszatérést hirdette a reformáció, ezeket az eredeteket kereste Dávid Ferenc a tiszta jézusi kereszténységhez visszatérve. Nem a megalkuvás, nem a tájba simulás, hanem éppen a szabadságkeresés vezet Isten karjaiba. Nem az elszakadásban, hanem a kötődésben kell megélni a szabadságot: az Istenhez, családhoz, barátokhoz, népünkhöz, egyházhoz, szülőföldhöz kötődő szeretetteljes kapcsolatban – fejtette ki az egyházfő.

Az istentisztelet után elsőként Bálint Benczédi Ferenc nyugalmazott püspök szólalt fel, aki beszédében a jézusi gondolattal üzent: „…és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája.” (Lk 10,42) Egy közösség nem azért ruház fel tisztséggel, hogy egymás felett uralkodjunk, hanem hogy a bennünk lévő isteni fénnyel, istenhittel embertársaink szolgálatára, közösségünk gyarapodására legyünk.

Őt követően a testvérfelekezetek egyházfői osztották meg gondolataikat. A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség nevében Kerekes László segédpüspök, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház nevében Adorjáni Dezső Zoltán püspök, az Erdélyi Református Egyházkerület nevében Kató Béla püspök, a Romániai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház nevében Reinhart Guib püspök, a Kolozs-Szamosújvári Görögkatolikus Egyházmegye nevében Claudiu Lucian Pop püspök, valamint az Ortodox Egyház részéről Benedict Vesa segédpüspök mondott köszöntőbeszédet. Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerületének főpásztora levélben üdvözölte a Magyar Unitárius Egyházat és annak főpásztorát. Jill McAllister (lelkész, Amerikai Egyesült Államok) köszöntőbeszéde után az Amerikai Unitárius Univerzalista Egyesület elnöke, Susan Frederick-Gray üzenetét is tolmácsolta. Az egyházi köszöntők sorát Csete Árpád, az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége elnökének beszéde zárta.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor üdvözletét Soltész Miklós államtitkár tolmácsolta. Köszöntőjében elhangzott, hogy „a magyarság jövőjét ma is azok a múltjukra, hitvalló őseikre és értékeikre büszke közösségek jelentik, akik a nemzet- és egyházellenes erők nyomásának dacára is ki mernek állni Jézus példájának követése, a teremtett világ, az élet, illetve a család tisztelete, az egyén felelőssége és lelkiismereti szabadsága mellett, miközben erre nevelik gyermekeiket is”.

Kövér László, Magyarország Országgyűlésének elnöke videóüzenetében kifejtette, hogy nemzeti közösségünk igazi erejét az jelenti, és egyben az táplálja, ha mindenki számára biztosítjuk a méltóságának, hitének és önazonosságának védelmét, ha mindenki számára biztosítjuk a szülőföldje otthonosságát. Csak ez az erő tesz bennünket alkalmassá a legnehezebb feladatok megoldására, csak az ilyen erő lehet az isteni rend szerinti építő erő. Önmagunk és saját felekezeti, illetve nemzeti közösségeink hitének és önazonosságának megőrzése előfeltétele annak, hogy a nagyobb feladatra is vállalkozhassunk.

Ezt követően szólalt fel Victor Opaschi romániai egyházügyi államtitkár. Sándor Krisztina főgondnok egyházi közösségünk nevében a főpásztor családját is köszöntötte. Az ünnepi beszédek sorát Gazdag Géza, a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség gondnokának beszéde zárta.

Az ünnepi istentiszteleten közreműködött dr. Potyó István (orgona), Grigore Ciobanu (trombita), István Ildikó népdalénekes, a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség Kriza János Vegyes Dalárdája (karnagy: Karácsony Gabriella). Az énekvezéri teendőket Kiss Erika (Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség) látta el, míg a műsorvezetői teendőket Péterfi Zita Ágnes (lelkész, Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség), Demeter Sándor Lóránd (lelkész, Székelyderzsi Unitárius Egyházközség) látta el.

 

A Magyar Unitárius Egyház Sajtóosztálya

 

Fotó: Jakab Loránd