“A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a Lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok.” (Róm 12, 10–11)

A Püspöki Vizitáció 2024. március 9-én 11 órára érkezett meg a korondi egyházközségbe. A küldöttséget a falu határában fogadta az egyházközség és egyházkör vezetősége, ahol Lázár Levente lelkész köszöntötte az egybegyűlteket. A Korondi Fúvószenekar kíséretében a vizitáció tagjai hintóval vonultak fel a településen. A lelkészi lakás udvarára érkezve Demeter Erika lelkész mondott köszöntőt, majd a helyi nőszövetség ünnepi műsorára került sor. A Püspöki Vizitáció az egyházközség vezetőségével, az egyházkör lelkészeivel, az egyházközség keblitanácsával, gyülekezeti tagokkal közös áhítatra vonultak be a templomba, amelyet Kovács István püspök vezetett. Ezt követően a Püspöki Vizitáció tagjai a polgármesteri hivatalban tettek látogatást, ahol a település elöljáróival folytattak beszélgetést az egyházközség és az önkormányzat közös ügyeiről.

A látogatás a korondi egyházközséghez tartozó Fenyőkúti Leányegyházközségnél folytatódott. Lázár Levente lelkész köszöntése után Molnos Adrienn és Tóth Kitti szavalatára került sor. A fenyőkúti templomban Kovács István püspök áhítatában kiemelte, hogy most vagyunk legközelebb Istenhez, hiszen a legmagasabban fekvő unitárius templomban imádkozhatunk. Az áhítat után Demeter Erika lelkész mondott köszöntőt. A fenyőkúti gyülekezetet egy csokor hóvirághoz hasonlította, hiszen ez a közösség is olyan tiszta lelkű, egyszerű, akár a hóvirág, de olyan ereje van, hogy a jégen is képes áttörni. Az áhítatot követően a szeretetotthonban közebédre került sor.

A fenyőkúti kiszállást követően a vizitáció tagjai az egyházközség ingó és ingatlan vagyonát vették számba, látogatást tettek a temetőkbe, meglátogatták az egyházközség udvarán található kántori lakot, illetve megtekintették az anyakönyveket, iratokat. Délután az egyházközség elnökségével, valamint keblitanácsával folytattak beszélgetést az egyházközségben történő gyülekezetépítő munkákról. A Püspöki Vizitáció szombati munkálatai vacsorával zárultak a Molnos Kúriában, ezúton is köszönjük Molnos Domokos családjának a vendégszeretetet.

A Püspöki Vizitáció március 10-én a 11 órakor kezdődő istentisztelet keretében találkozott a korondi gyülekezet híveivel. Ez alkalommal az imát Csáki Levente, a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör esperese mondta, a szószéki szolgálatot Kovács István főpásztor végezte. Prédikációjában kiemelte, hogy a hétvége során igyekeztek megfejteni, mi lehet a korondi egyházközség titka, mi az, amitől ilyen összetartó ez a közösség. Véleménye szerint a válasz mindenekelőtt a hit és hagyománytisztelet. A szószéki szolgálat után a Korondi Unitárius Egyházközség nőszövetségének műsorára került sor. Az egyházközség nevében Lázár Levente lelkész köszöntötte a Püspöki Vizitáció tagjait, valamint a gyülekezetet, örömét fejezte ki, hogy Kovács István püspök első vizitációs útja Korondra vezetett. A köszöntőbeszéd után a lelkész felkérte a gondnokot, jegyzőt, pénztárost, valamint a keblitanács tagjait a szolgálati eskütételre. Az eskütétel után köszöntőbeszédekre került sor, elsőként Bíró Lajos, az egyházközség gondnoka mondott köszöntőt, majd Balla Imre római katolikus plébános. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviseletében Antal Lóránt szenátor köszöntőjében a közösségi együvé tartozás fontosságára hívta fel a figyelmet, Bíró Barna Botond, Udvarhelyszék RMDSZ elnöke, Hargita Megye Tanácsának alelnöke megfogalmazta, a korondi közösség sikerének oka van: amíg mások aggódnak a jövőért, addig a korondi emberek tesznek a jövőért, cselekednek. Az önkormányzat részéről Katona Mihály polgármester elmondta, jó kezekben van a Korondi Unitárius Egyházközség.

Az elhangzott köszöntésekre Farkas Emőd főgondnok válaszolt a Püspöki Vizitáció nevében, örömről és meghatottságról számolt be, hiszen a vizitáció alkalmával szembesült azzal, hogy milyen tehetséges és alkalmas keblitanácsi tagok vezetik az egyházközséget, az egyházközség elnöksége komolyan veszi a hivatását, mindannyian elkötelezettek az egyházi hivatásgyakorlás iránt. Burus Endre egyházköri felügyelőgondnok pedig azt hangsúlyozta, hogy Korondon nemcsak az anyagi feltételek megléte biztosítja a jó működést, hanem a lelki és szellemi hozzájárulás is a siker, a titok része.

Csáki Levente esperes az egyházkör nevében köszöntötte a Püspöki Vizitációt, kiemelte, hogy mindig öröm számára Korondon lenni, majd ünnepélyesen megnyitotta a közgyűlést.

Kovács István püspök üdvözölte a közgyűlés tagjait, és az elmúlt napokban tapasztaltakról számolt be. A település elöljáróival való beszélgetést követően kiemelte, hogy sokat segít a településnek, ha nem csak az infrastruktúrával foglalkozik az önkormányzat vezetése, hanem a lélekre is odafigyel, hiszen akkor tudnak igazi közösségi élmények megvalósulni, ezért fontos a felekezetek közötti harmónia is.

Az elnökséggel és keblitanáccsal való beszélgetés nyomán kirajzolódott, hogy milyen sokszínű gyülekezetépítő munka folyik az egyházközségben, a lelkészházaspár napi kapcsolatban van a hívekkel. A főpásztor megköszönte a korondiak hagyománytiszteletét, vallásszeretetét, a közösség erejét, munkáját, áldozatkészségét, barátságát.

A közgyűlés keretében Székely Kinga-Réka homoródszentpéteri lelkész, hitéleti és missziói előadó-tanácsos az egyházközség hitéletét ismertette, kiemelve a példaértékű egyházközségi tevékenységet. Kovács István püspök emléklapot adott át az egyházközség, a lelkészek és a gondnok részére, majd bezárta a közgyűlés munkálatait.

Az ünnepi istentisztelet az unitárius hitvallás közös elmondásával, valamint a Himnusz eléneklésével zárult.

Isten áldása legyen az egyházközség működésén és a hívek életén!

A Magyar Unitárius Egyház Püspöki Hivatala