Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke tizenkét Székelyföldhöz köthető közéleti személyiségnek adományozott rangos állami kitüntetéseket. Példaértékű, önzetlen munkájukért pénteken, március 17-án vehették át a díjakat Csíkszeredában, a Mikó-vár Bástyatermében. A kitüntetéseket Tóth László főkonzul adta át.

Magyar Arany Érdemkeresztben részesült Máthé Mária, a Homoródszentpéteri Unitárius Egyházközség nyugalmazott énekvezére és Demeter Dénes, a Városfalvi Unitárius Egyházközség énekvezére.

Laudációjukat az alábbiakban olvashatják:

Máthé Mária 1944. augusztus 22-én született Homoródszentpéteren. Kislánykora óta gyönyörűen énekelt, így hamar híre ment az egész környéken, hogy énekére még a virágok is kinyílnak. Az iskolában a tanító, a templomban a tiszteletes mindig szerepeltette. Hamar megszületett a döntés, hogy taníttatni kell, Kolozsvárra kell küldeni, hogy énekvezéri képesítést szerezzen. Az 1950-es évek végén a képesítés félhivatalos formában történt meg. A kommunista diktatúra idején sokan biztatták, hogy hagyja ott az egyházat, lépjen világi pályára, menjen vissza Kolozsvárra. Mária azonban maradt, majd férjhez ment, és élte a földművesemberek kétkezi munkától nehéz életét, de minden nap gyakorolt a templomban, tanulta az újabb vallásos énekeket a szomszédos énekvezérektől és tanulta a világi énekeket az öregektől. A bánatban a vigasztalás, az örömben a kiteljesedés eszköze volt az ének.

A kommunizmus alatt sokszor megfélemlítették, rá akarták bírni, hogy elhagyja az egyházat. Népszerűsége azonban egyre nőtt, a környék minden egyházközségében közismert lett, hangja száz hang közül is felismerhető volt, a gyülekezet imádott vele énekelni. Dolgozott az állami termelőszövetkezetben, és bár a pártaktivisták osztályellenségnek kiáltották ki, kevesen tudták nem szeretni, mert kedves volt és segítőkész. Az a mondás járta róla, hogy amikor elkezd énekelni, még a nap is megáll a pályáján. Énekvezetői és a földműves munkája mellett teljes szeretettel élte meg édesanyai hivatását is. A gyermekek is örömmel tanulták tőle az egyházi énekeket és a népdalokat.

Fizetése mindig jelképes volt, évente néhány véka gabona, amit az egyházközség hívei adtak össze karácsonykor, később néhány lej. Harmincöt évig hivatalosan, utána pedig önkéntesen végezte az énekvezéri szolgálatot. Máthé Máriát azonban sohasem a fizetés motiválta, hanem az Isten- és énekszeretet.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A homoródszentpéteri unitárius közösség szolgálatában végzett fél évszázados munkája, valamint a népi hagyományok megtartása és ápolása terén végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként Novák Katalin köztársasági elnök asszony Máthé Mária részére a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozza.

Demeter Dénes 1931-ben született Városfalván, abban az időben, amikor a székelyföldi iskolákban messziről érkezett román tanítók sulykolták az idegen nyelvet a székely gyerekekbe. Az egyházközség lelkésze és világi elöljárói próbálták tartani a reményt a háború borzalmaiba és az idegen uralom túlkapásaiba belefáradt emberek életében. Dénes nagy áhítattal járt vasárnaponként a templomba, ahol megnyugvást jelentett számára az orgona mellett ülni és egyházi énekeket énekelni. Korán ráébredt arra, hogy ő küldetésének érzi részt venni a közösség életében, vezetni az egyházi éneklést nemcsak vasárnapokon, hanem az emberi élet különböző küszöbeseményein. Tizenéves korától bekapcsolódott az egyházközségi életbe, és minden szabadidejét arra használta, hogy a hangszert megismerje, és zenei tudását elmélyítse.

Földműves emberek gyermekeként nőtt fel, beleivódott a föld szeretete, hitte, hogy az ember földművelő munkájából meg tud élni, nem kell a szülőfalut elhagyni. A fiatalok többsége elvándorolt a faluból, ő maradt és ott alapított családot.

A kommunizmus diktatúra évtizedei alatt hűséggel szolgálta népét és egyházát. Míg sokan behódoltak a kommunista hatalomnak, ő szelíden tovább folytatta Isten dicséretét. Az egyházi éneklés is fokozatosan beszorult a templom falai közé, gyakori ellenőrzések voltak, a besúgóhálózat egyre erőteljesebben dolgozott. Sokszor vette a bátorságot, és olyan éneket is énekelt, ami tiltólistán szerepelt. Tudta jól, hogy a zene és az ének olyan rétegeit érintik meg az emberi léleknek, amit nem tud bemocskolni semmiféle propaganda. Énekeivel és egész egyházi szolgálatával a szülőföld és az anyanyelv szeretetére tanította azokat, akik mertek tanulni. A forradalom után, a kommunista diktatúra szülte félelem helyét átvette az elvilágiasodás fogyasztói kultúrája, de Dénes bácsi megmaradt hite és elvei mellett. Továbbra is vallotta, hogy otthon is meg lehet élni, ha az ember szeret dolgozni és nem csak a kényelmet lesi. Az éneklés táplálja a lelket, megtisztítja, megkönnyebbíti, a zsoltár nem más, mint énekelt imádság.

Fizetése mindig jelképes volt, néhány véka gabona évente, amit az egyházközség hívei adtak össze karácsonykor, később néhány lej. Több mint 70 éve folyamatosan végzi az énekvezéri szolgálatot. Nem a fizetés ösztönözte, hanem az Isten- és énekszeretet.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A városfalvi unitárius közösség szolgálatában végzett több mint fél évszázados munkája, valamint következetes és áldozatos hagyományőrző tevékenysége elismeréseként Novák Katalin köztársasági elnök asszony Demeter Dénes részére a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozza.