Február 15-e különleges, emlékezetes nap az unitáriusok számára. Egy könyvet mutattak be. Persze csak azon a héten tucatnyi más könyvet mutattak be Kolozsváron, Erdély-szerte is legalább annyi jelenhetett meg majd’ mindenik városban, mégis: ez a könyv más. Legalábbis az unitáriusoknak más, különleges. Kellene legyen. Fölösleges siránkozni azon, hogy manapság, bár a szellem termékei egyre másra öltenek magukra könyvruhát, s bár senki, de senki nem tiltja ezeket a könyveket kezünkbe venni, valamiért a tudás fájának e lapozható gyümölcseire egyre kevésbé kíváncsi a nagyközönség. Egyrészt örvendetes példák igazolják, hogy ma is születnek olyan értékes, minőségi alkotások, amelyek joggal nyerik el a széles közönség figyelmét, másrészt a siránkozás még soha egy centivel sem mozdította elő a világ dolgait. És ha a kötet létrehozói (lett légyen szó azokról, akik egykoron lejegyezték a sorokat, vagy azokról, akik a mában aprólékos figyelemmel hajoltak e sorok fölé, fordították, ellenőrizték, gondozták, a nagyközönség elé tárták, de akár azokról, akik a könyvkiadás technikai megvalósulásáért dolgoztak) is siránkozással töltötték volna idejüket, akkor ma nemcsak egy kötettel lennénk szegényebbek, de egészen pontosan mi, unitáriusok s a magyarság lenne szegényebb, tudatlanabb, önismeretében hiányosabb, műveltségében sekélyesebb, megoldáskereső eszközeiben megfogyatkozottabb.

Az egybegyűlteket Kovács Sándor, a kötet egyik munkatársa, Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök és Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója köszöntötte. Az erdélyi unitárius egyház története III/I. című könyvet Káldos János, az Országos Széchényi Könyvtár szakmai projektvezetője és Kovács András művészettörténész, akadémikus mutatta be. Az est fényének emelésében közreműködött Márkos Albert és Ortenszky Gyula zeneművészek.

Uzoni Fosztó István, Kozma Mihály és Kozma János szellemiségét tán nemcsak a kötet, hanem a történelem tanúja, a helyszín maga is mintha tapinthatóbbá, érzékelhetőbbé tette volna. Ez a történelem nem valami avítt, pókhálós vén terem sutjának lakója. Ez a történelem, amelynek eseményeit Uzoni Fosztó s a két Kozma egybegyűjtötte, szerkesztette, értelmezte s kéziratosan hátrahagyta, hogy aztán Márkos Albert, a kollégium latintanára azt magyarra fordítsa, nem holmi idegen, távoli népek története. A miénk. A mi egyházközségeink, papjaink, egyházfiink, elődeink, apáink apáinak küzdelme. Azért, hogy mi ma a 21. században furikázzunk kényelmes autóinkkal, összejövetelekre járhassunk, hogy szabadon eldönthessük, gyökértelenül sodródunk vagy megpróbáljuk megérteni, kik és miért vagyunk azok, akik. Ha ők nem teszik, amit tettek, ma tán nem is létezhetnénk. Ha tévedtek, ha tetteik következménye ártalmas volt, egyetlen módja kínálkozik annak, hogy akár az ő, akár a mi tévedéseink árnyából kilépjünk: tanulni belőle.

Köszönet azoknak, akik az egykori történészek jegyzetei fölé hajoltak, hogy századokon átívelő történelmünk titkait, amennyiből lehet, kinyomozzák, akik, ahogy mondani szoktuk, láttak a kéziratokban fantáziát. Balázs Mihály szegedi (irodalom)történész, Hoffmann Gizella budapesti kutató, Kovács Sándor kolozsvári történész, Molnár Lehel kolozsvári történész-levéltáros hatalmas (oldalszámokban mérve több, mint 1200 oldalas!) munkát végeztek. De munkájuk haszna nem az átvirrasztott éjszakák és hátfájdalmak elszenvedésében merül ki, s tán még a kötet tudománytörténeti fontosságában sem.

Egy könyv értékét elsősorban az határozza meg, hogy az, ami benne foglaltatik, megfelel-e a minőségi, szakmai követelményeknek (és ebben a tekintetben másodlagos, hogy szépirodalmi vagy tudományos munkáról van-e szó), amihez ez esetben kétség nem fér. De értékéhez tartozik az is, hogy tud-e hatni: tud-e a jó, a szép, az igaz, a megértés fele vonzani. És ez már rajtunk, a mindenkori olvasókon múlik.

Uzoni Fosztó István – Kozma Mihály – Kozma János AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE III/I. Fordította: Márkos Albert; A fordítást a latin eredetivel egybevetette és kiegészítette: Balázs Mihály; Sajtó alá rendezte: Hoffmann Gizella, Kovács Sándor, Molnár Lehel (A Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 4/3/1. Sorozatszerkesztő: Kovács Sándor, Molnár Lehel).  Kiadja a Magyar Unitárius Egyház, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete és az Országos Széchényi Könyvtár, Budapest–Kolozsvár, 2018., Idea Nyomda (Kolozsvár), 1256 p.

A könyv megvásárolható a kolozsvári Idea Könyvtér üzletében és a főhatósági székhelyen, a számvevőségen.