A vallásszabadság 450. éves évfordulójának Tordán, Budapesten, Bukarestben és Kolozsváron tartott emlékező ünnepségeit egyházköri szinten is megszervezték. A Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör vezetősége ünnepi istentisztelet keretében tartott találkozóján megemlékezett egyházunk megalakulásával egybeeső eseményről is, amelyre a 125. évébe lépett bölöni templomba hívta össze az egyházközségek küldöttségeit.

Kevés alkalom adódik arra, hogy személyesen üdvözölhessék egymást az egyházkör távolabbi településeiből érkező hittestvéreink. A háromszéki-erdővidéki résztvevők mellett ültek a padokban a brassói, ürmösi, olthévizi, datki, alsórákosi és Kőhalom-homoródi, fogarasi és bukaresti egyházközségek küldöttségei. Felemelő érzés volt hallani amikor a több mint félezer jelenlevő ajkáról az együttlét örömének érzésével hangzott fel az Ím bejöttünk templomodba… c. kezdő énekünk, miként az is, hogy zsúfolásig megteltek az 500 férőhelyes templom padjai.

-Mekkora öröm itt és most térben és időben együtt lenni nekünk- fejezte ki örömérzését ünnepi szószéki szónoklatában Kovács István Sepsiszentgyörgy-kilyéni lelkész, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója. „Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!” (Máté, 5:14-16). Időutazásra hívta a hallgatóságot, emlékeztetve minket népes felmenőikre-elődeikre, akik a történelem gyakori széljárta viharai közepette is képesek voltak megőrizni ősi erdélyi és magyar vallásukat, templomaikat, anyanyelvüket, éltették tovább a 2000 éves jézusi felhívást, a kipattanó fényt, a Dávid Ferenci lángot szerte Erdély-országban és itt is Erdővidéken a Bölöni Farkas Sándorok, a Krizák, a Berde Mózesek szülőföldjének térségében is. Nekünk fontos a történelem, nekünk emlékezni kell- hangsúlyozta, azt végezni azonban csak akkor és úgy érdemes, ha  megerősít minket a biztos túlélés reményében, s ha azt hallgatva és gyakorolva, továbbra is rájövünk arra, hogy nekünk is, egyházunk minden egyes tagjának valahol, valamilyen mértékben küldetésünk van. Mindezt pedig csak a jézusi evangélium fényében lehet és kell elvégezzük! Nem kevés dolog volt az- emelte ki, hogy a felekezeti küzdelmek forgatagaiban másoké lettek templomaink, kegyszereink, de maradt a lelkekben erő és kitartás az örök újrakezdésre, elég ha felidézzük a kilyéni és szemerjai korabeli történéseket. Örömmel jelentette be, hogy a találkozó tiszteletére Bölönbe érkeztek a sepsiszentgyörgyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egyesület Két keréken a 450 éves vallásszabadságért! jelmondat jegyében 250 kilométert megtett emlék-biciklitúra fiataljai.

Az elhangzottakhoz simult hangulatban, mélyen emberi és vallásos érzéseket váltott ki lelkivilágunkban a Dr. Czire Szabolcs teológiai tanár felvezette Daltutajok együttes koncertje, akik hangszereikkel és dalba foglalt énekeikkel  mai témákkal hoztak közelbe Istenhez és megszólított minket padban ülő gyermekeit. A Pákéi Pakey Lajos tervezte monumentális templombelső hangulatát ugyancsak emelő fából való művészi alkotások hangulatába illeszkedett be az az emlék-kopja,  amelynek jelképvilágát Balázs Antal nyugalmazott sepsiszentgyörgyi néptanító és faragómester alakította-magyarázta és amelyen A hit Isten ajándéka unitárius jelmondat, valamint az 1568-2018 történelmi évszámok láthatók. Ifj. Kozma Albert helybeli unitárius lelkész kérésünkre elmondta, hogy a kopjafát egy olyan méretes, száraz, ép és kemény  tölgyfából faragta ki mestere, amelyet a XVII század elején, az 1617-ben épült bölöni templomvár keleti bástyájában találtak meg évekkel ezelőtt, s ami minden bizonnyal a vár belső védő-járatának egyik tartógerendája lehetett, s így közel egyidős azzal az évfordulóval, amit éppen most ünnepelünk. Avatóbeszédet mondott Palkó Zalán Koppány felsőrákosi gyakorló segédlelkész. Székely zászló színeit viselő szalagokat helyeztek el az együvé tartozás jegyében a kopján az egyházközségek lelkészei és átvették a tordai országgyűlés kiáltványát  tartalmazó emléklapot Buzogány Dezső kalligrafikus alkotását. Felavatták a találkozó tiszteletére készült díszes egyházköri zászlót, amelyen az unitárius címer és az említett jelmondat olvasható. Avatóbeszédet mondott és megáldotta Nt. Török István egyházköri esperes (képünk). Erdély vallástörténetének kiemelkedő alakja volt a mártír egyház-alapító Dávid Ferenc és  az általa útjára indított erdélyi magyar unitárius egyház- emelte ki köszöntő beszédében a bölöni ünnepséget jelenlétével megtisztelő  Soós Zoltán Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja. Köszöntőt mondott Boros János a Magyar Unitárius Egyház főgondnoka, Demeter Zoltán egyházköri felügyelőgondnok, Fülöp László a szomszéd miklósvári római katolikus és Simon László apácai evangélikus lelkészek. Népi és vallásos ihletésű műsort mutatott be a nagyajtai Áfonya citerazenekar. A kultúrotthon udvarán fellépett a bölöni Kék Virág és a sepsiszentgyörgyi Zöld Fenyő néptánccsoport. Az ünnepi találkozó terített asztal mellett zárult.

 

Kisgyörgy Zoltán