A több éve tartó felújítási munkálatok befejezéséért adott hálát 2022. december 18-án a Székelyudvarhely-Belvárosi Unitárius Egyházközség. Az ünnepi istentiszteleten főtisztelendő Kovács István püspök úr végezte a szószégi szolgálatot. Simó Sándor, a gyülekezet lelkésze, a munka folyamatáról számolt be:

Főtisztelendő püspök úr! Nagytiszteletű esperes úr! Tisztelt meghívottak! Ünneplő gyülekezet!

Egy szentírási verssel kezdem ma a hálaadásunkat. Az 1Kor 4,1–2 versét olvasom: „Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon.”

Székelyudvarhelyen a vallásszabadság törvényének kihirdetésétől sok évnek kellett eltelnie addig, amíg nyilvánosan is istentiszteletet lehetett tartani. Ez pedig a kénosi lelkésznek Kisgyörgy Sándornak és a vargyasi származású, udvarhelyszéki főispánnak, és egyházunk főgondnokának, Dániel Gábornak az érdeme. Nem is akárhol kezdték el a nyilvános istentiszteleteket tartani, hanem éppen a vármegye házának dísztermében, melyet a főispán bocsátott az unitáriusok rendelkezésére. Az 1870-es évek óta minden vasárnap van unitárius istentisztelet itt Székelyudvarhelyen. Elődeink telket vásároltak, a Vánky-féle házat és a mellette levő földterületet szerezték meg az egyházközség számára, azzal az álommal, hogy rá templomot fognak építeni. És íme, ebből az álomból valóság lett. 1906-ban tették le az alapkövet, s már 1908-ra készen állt a Pákei Lajos által tervezett, majd Fekete Benjámin által felépített impozáns épület. Egyik büszkesége egyházunknak és ennek a városnak. Akkor 400 lelket számlált ez a közösség.

Azóta sok idő eltelt, lelkészi lakást, szeretetotthont, templomgondozói lakot is építettek, javítottak ezen a telken, sőt a városháza téren egy újabb ingatlannal gazdagodott az egyházközség. Majd az 1930-as években a Tábor-negyedi temetőt, a 2000-es években a szombatfalvi temetőt vásárolták meg.

Az elmúlt rendszer éveiben az egyházközség a faluról városra kerülő családokkal gazdagodott, mígnem az 1990-es évek elején létrejött a 2-es számú unitárius egyházközség.

Az 1970-es, majd a 2000-es években végeztek nagyobb munkálatot a templomon. De az idő vasfoga rajta is kikezdett, a tetőzet, a nyílászárók felújításra szorultak. 2017-ben kezdtük el a templom javítását. Idekerülésem idején megkérdeztem, hogy miért nem járnak többen a templomba, a válasz pedig eléggé egyértelmű volt, azért mert rettenetesen hideg van. Német István és cége segítségével karácsonyra a fűtés készen állt, melyet azóta is örömmel használunk. Az orgona javítása 2018-ban történt, s azóta is hirdeti minden alkalommal Isten dicsőségét. A toronyszoba, a templomi ravatalozó, a külső és belső felújítás, a tetőzet teljes cseréje egyik dédelgetett álmunk volt, melyet mára meg is valósítottunk. A lelkészi lakás alagsorában a mai imaterem, a Kriza János szeretetotthon, lelkészi és adminisztrációs iroda, mind közösségi tagjaink elhatározását és kitartását hirdeti.

A nagyján már túl vagyunk, de apróbb munkálatok még mindig maradtak. A szeretetotthon, a kántori és segédlelkészi lakás felújítása lehet még éveket fog váratni magára.

Hálás vagyok a jó Istennek, hogy ebbe a közösségbe vezetett. Köszönöm a közvetlen vezetőségnek, elnökségnek, presbitériumnak, gyülekezeti tagoknak, hogy velem voltak a tervezésben, kivitelezésben és most már az ünnep órájában is. Nagyszerű támogatóink voltak: Imre Béla presbiterünk, aki a templom villanyvezetésésben segített, vállalkozók, akik nagy mértékben pénzadományokkal segítettek, a gazdasági bizottság, aki ötleteivel, tanácsaival látott el. Illesse köszönet Csíki Barnát, aki megtervezte ezt a felújítást, a Sigapress céget, aki kivitelezte, és Papp Zoltánt, aki az orgonánkat javította meg. Köszönjük az egyház-támogató és egyház-barát hozzáállást a szenátor úrnak, elnök úrnak, alelnök úrnak, akik az elmúlt években 350.000 lejjel, majd 380.000 lejjel támogattak, a polgármesteri hivatalnak, hogy lehetőségei szerint segítette elképzelésünket. Külön szeretném megköszönni mindegyik gyülekezeti tagunknak, akik teljesítették a kirovást, sőt azon felül is adományoztak, vállalkozóinknak, akik negyedévente, évente nagy összegekkel tették lehetővé felújításainkat. Az egyházközség közgyűlése, presbitériuma, elnöksége, gazdasági bizottsága minden alkalommal jó és bölcs döntéseket hozott az építkezésekkel. Dénes Ödön lehetetlent nem ismerve az elmúlt két hétben is sokat dolgozott azon, hogy közösségünk épülhessen, szépülhessen.

Ma a pihenés, a töltekezés napja van. De holnap újból elölről kezdjük. Mert még jobban meg szeretnénk tölteni termeinket élettel. Hiszen öröm látni, hogy minden nap van egy tevékenység közösségünkben. A templom előtti tér, a városháza téri ingatlan és a gyülekezet élet további gazdagítása lelki és szellemi életünk középpontjában van, és mi erre tesszük fel az életünket.

Istené legyen a dicsőség, az emberé pedig a munka és a hála! Köszönöm ma is a családomnak, hogy mellettem voltak, olykor hiányoltak, ösztönöztek, ötletet adtak. És azt, hogy minden vasárnap itt vannak velem a templomban. Ilyen családot, meghitt ünnepet kívánok Önöknek! Isten áldja, és adjon egy boldog karácsonyt mindannyiunk számára!

Székelyudvarhely, 2022. december 18.

Atyafiságos tisztelettel: Simó Sándor, lelkész