Március 12-én két helyszínen is gondnok-presbiteri találkozóra került sor.

Székelykeresztúron a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör küldöttei találkoztak. Az ifj. Szombatfalvi József, fiatfalvi lelkész által tartott áhítat után kerekasztal-beszélgetésre került sor, aminek témája az egyház és önkörmányzat közös útjai, lehetőségei, kihívásai volt.

Ezzel párhuzamosan Szabédon a Marosi Egyházkör világi vezetői gyülekeztek. Az együttlétet Fazakas Lajos Levente esperes, bözödi unitárius lelkész áhítata nyitotta meg. Ezt követően dr. Furu Árpád az egyházi épületek és a klenódiumok megőrzésének alapelveiről tartott előadást.

Mindkét találkozó egyházközségi beszámolókkal, közös tervezéssel és tapasztalatcserével folytatódott, majd szeretetvendégséggel zárult.

Adjon a jó Isten erős hitet, szép jövőt látó reménységet egyházunk gondnokainak, presbitereinek, hogy általuk és velük karöltve épüljön egyházunk és erősödjön hitünk!