Ülésezett a Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa

 

A Magyar Unitárius Egyház legfőbb döntéshozó és felügyelő hatósága, a Főtanács 2019. július 5-én, Kolozsváron ülésezett.

A Főtanács ülése 10 órától ünnepi istentisztelettel kezdődött a belvárosi unitárius templomban, a szószéki szolgálatot Fekete Béla bágyoni lelkész végezte, az énekvezéri teendőket pedig Kiss Erika kolozsvári énekvezér látta el.

A Főtanács ülését Bálint Benczédi Ferenc püspök üdvözlő beszéde nyitotta meg. A határozatképesség megállapítása és a tárgysorozat elfogadása után Gyerő Dávid főjegyző bevette a szolgálati esküt az újonnan alkalmazott Rácz Norbert Zsolt püspöki titkártól, valamint Kaveczkiné dr. Farkas Katalin egyházkerületi felügyelőgondnoktól. Ezúttal került sor Hegyi Tünde Rózsa és Mészáros Zita Nóra énekvezérek ünnepélyes eskütételére. Ezt követően a főtanács tagjai megemlékeztek a közelmúltban elhunyt egyházi személyekről, majd határozat született tiszteletbeli címek adományozására. A Főtanács a baróti Csíki Béla és Gazdag Ilona egyháztagok részére tiszteletbeli keblitanácsos címet, a szentháromsági Fazakas Pál részére tiszteletbeli gondnok címet adományozott.

A Főtanács elfogadta a Vallásszabadság Házának mint belső egyházi intézménynek a szabályzatát, és elhatározta annak létrehozását. A Vallásszabadság Háza közösségi színhelyként, egyházi múzeumként, a Valláskutató Intézet helyszíneként, valamint vendégházként működik. Az egyházszervezeti határozathozatal rendjén a Főtanács jóváhagyta az egyházi szakmai szervezetként meghatározott Vallásszabadság Egyesület létrehozását, melynek rendeltetése a Vallásszabadság Házában megvalósuló tevékenységek jogi és ügyviteli keretének biztosítása.

A Főtanács számba vette az elmúlt esztendő egyházkormányzati munkáját. A következő beszámolók és jelentések megtárgyalására került sor: a jubileumi esztendő főhatósági, egyházköri és egyházközségi eseményeiről, rendezvényeiről és emlékjelhagyásairól szóló összegzők, a főtisztségviselők jelentései, a Püspöki Hivatal és a Főhatósági Hivatal ügyosztályainak jelentései, az egyházközségek, az egyházkörök és az egyházkerület működésének értékelése, az egyház tanintézeteinek (a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Kara, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium, a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium) jelentései, valamint a Nyugdíjintézet, az egyháztársadalmi és szakmai szervezetek (Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége, Unitárius Nők Országos Szövetsége, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Gondviselés Segélyszervezet) tevékenységi beszámolói.

A Főtanács ülésének napirendjén szerepelt a Nyugdíjintézet Tanácsa és Ellenőrző Bizottsága tagságának, valamint az Egyházi Képviselő Tanács testülete, a Főtanácsi Bizottság és a főhatósági szintű állandó szakbizottságok közvetlenül választott tagjainak megválasztása.

A főtanácsi ülés ünnepi gálával folytatódott a János Zsigmond Unitárius Kollégium Felvinczi György dísztermében, ahol köszöntötték a kerek évfordulót ünneplő egyházi személyeket, a nyugalomba vonult lelkészeket és világi alkalmazottakat, illetve az új egyházi munkatársakat.

Gyerő Dávid főjegyző felvezető köszöntője után sor került a kiemelkedő egyházszolgálati teljesítmények méltatására. Kaveczkiné dr. Farkas Katalin gondnok a Budapesti Unitárius Egyházközségben, Balázs Dénes gondnok a Dávid Ferenc egyházalapító püspök emlékének őrzésében és ápolásában, valamint a dévai unitárius szórványközösség érdekében, Bálint Róbert Zoltán, Dimény József és Fekete Béla lelkészek az Együtt Isten völgyében hitéleti, közművelődési és közösségépítő programsorozat kezdeményezésében és működtetésében, Mikó Ferenc, Szász-Cserey Katalin, Sipos László, ifj. Szombatfalvi József lelkészek, valamint Lőrinczi Lajos esperes a Hit-Világ című unitárius rádióműsor szerkesztésében, a Tarcsafalvi Unitárius Egyházközség vezetősége és hívei az egyházközség templomának helyreállításában kifejtett kiemelkedő egyházszolgálatukért, valamint németországi adományozók, szervezők, gépjárművezetők, illetve a segélyszállítmányok erdélyi fogadását és szétosztását irányító Wolter Alapítvány és a Lókodi Ifjúsági Alapítvány munkatársai (kiemelten Szilágyi Csaba és Orbán Árpád) unitárius és más felekezetű rászorulók segélyezéséhez való kiemelkedő hozzájárulásukért részesültek méltatásban.

Az eseményt a Daltutajok zenés előadása tette még emlékezetesebbé. Az ünnepi gálát Kovács István közügyigazgató áldáskéréssel zárta.

A nap a hagyományos esetebéddel zárult, amely alkalomból Popa Ilona, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet elnöke mondott pohárköszöntőt a Berde-serleggel.

A Magyar Unitárius Egyház sajtóosztálya