A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 4 éves teológiai alapképzésének I. évére sikeres felvétel után lehet beiratkozni. A felvétel versenyvizsga alapján történik. (Az alapképzésre 2 éves magiszteri tanulmány épül.) Felvételire jelentkezhetnek a Protestáns Teológiai Intézetet fenntartó Erdélyi Unitárius Egyház megkeresztelt és konfirmált tagjai, akik érettségi oklevéllel, orvosi bizonyítvánnyal, a lakhelyük szerinti illetékes lelkészi hivatalnak (lelkész és gondnok aláírása) ajánlásával rendelkeznek. Felvételire jelentkezhetnek olyan egyháztagok is, akik a teológiai tanulmányokat második egyetemként óhajtják elvégezni. A Protestáns Teológiai Intézet bentlakást és étkezési lehetőséget biztosít a felvételiző jelöltek számára. A bentlakás és étkezés díját a beiratkozás előtt közöljük.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a felvételi időpontja módosult. A 2020-2021. akadémiai évre meghirdetett felvételire július helyett szeptember 7–11. között kerül sor.

 

A felvételi vizsgára jelentkezés előfeltételei:

Egyházközségi ajánlólevél

A felvételi vizsgára való jelentkezés előfeltétele az ajánló levél igénylése. Az ajánlóleveleket (a lelkész és a gondnok aláírásával) hivatali úton kell megküldeni az Erdélyi Unitárius Egyház Püspöki Hivatalának, megerősítés és továbbterjesztés végett. Az unitárius kollégiumban végzettek ajánlást hoznak a középiskolai vallástanártól is, amelyet az igazgató láttamoz.

 

Felvételi kritériumok

A felvételin 100 pont szerezhető, a következők szerint:

 • Hozott pontok (iratcsomó) 40 pont. Ebből a középiskolai évek tanulmányi átlaga 15 pont; az érettségi magyar jegye 15 pont; az idegen nyelv négy évi átlagának és érettségi jegyének hányadosa 10 pont. Többlet pontok nyerhetők vallásolimpiászon vagy szavaló- és népdalversenyen elért „dobogós” helyezésért, legfeljebb 10 pont, de csak a 40 pontos határig. Ha a jelölt nem érettségizett magyar nyelvből, akkor magyar nyelv és irodalomból (érettségi anyag) szóbeli vizsgára köteles.
 • Szerzett pontok (alkalmassági beszélgetés és összetett teszt) 60 pont.
  1. Az alkalmassági beszélgetés kizáró jellegű, amelyen 30 pont szerezhető. Tartalma:
   • személyi jellegű kérdések (család, iskolák, szülőföld, egyházi beágyazottság, hivatás) (10 pont);
   • felolvasás, ének, szavalat (10 pont);
   • négy egyházi ének a kijelölt 20-ból (10 pont);
  2. 30 pont szerezhető a szóbeli vizsgán a következő tárgyakból:
   • Káté ismeret, szöveghű visszaadás (10 pont);
   • Bibliai ismeretek Ó- és Újszövetség a kijelölt anyag alapján (20 pont).
   • A versenyben maradáshoz a szóbeli vizsgán legkevesebb 25 pont elérése kötelező.

 

A felvételi vizsgára előzetesen lehet jelentkezni az alábbi online űrlap kitöltésével: https://proteo.cj.edu.ro/hu/felveteli/jelentkezes Az online regisztrált jelentkezők számára minden esetleges további értesítést elküldünk emailben a megadott címre.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

A beiratkozáskor a jelentkezők által személyesen benyújtott iratcsomónak a következőket kell tartalmaznia:

 1. születési bizonyítvány (eredeti és másolat);
 2. személyi igazolvány (eredeti és másolat);
 3. keresztelési és konfirmációi bizonyítvány a lakhely szerinti lelkipásztori hivataltól; áttért jelentkezők esetében az ajánlást külön is meg kell indokolni;
 4. eredeti érettségi oklevél és az iskola által hitelesített tanulmányi anyakönyvi kivonat másolata (foaie matricolă);
 5. kézírásos önéletrajz (1 példány);
 6. négy darab 3 x 4-es méretű fénykép (hátsó oldalán a jelentkező nevével és a személyazonossági igazolvány számával);
 7. a beiratkozási díj befizetését igazoló nyugta;
 8. orvosi bizonyítvány, amelynek tartalmaznia kell a vérvizsga és tüdőszűrés eredményét, vagy a családorvos igazolását arról, hogy jelentkező nem szenved fertőző betegségben és nincs környezetében TBC fertőzött, valamint azt is, hogy a jelöltnek nincsenek hallási zavarai, beszédhibája, nem szenved ideg- vagy elmebetegségben és nincsenek olyan fogyatékosságai, amelyek alkalmatlanná tennék a lelkipásztori szolgálatra.

Az iratokat füles irattartóban kérjük benyújtani a Rektori Hivatalba beiratkozáskor.

 

További információkért forduljon a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet titkárságához.

Tel: 0264-591-368, 0264-592-841

Forrás: https://proteo.cj.edu.ro/hu/felveteli/unitarius_alapkepzes