Szász Ferenc (1956–2023)

 „Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje: Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: Sokat buzgólkodtam az Úrért, a Seregek Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta: Gyere ki, és állj a hegyre az Úr színe elé! És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt; de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett; de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt; de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott.” (1Kir 19,9–12)

Szász Ferenc Brassóban született 1956. október 25-én. Az I–VIII. osztályokat a brassói 15. Számú Általános Iskolában végezte, majd 1971–1975 között a brassói Unirea Líceumban végezte el középiskolai tanulmányait. 1975–1976-ban szakképzetlen munkásként szülővárosa traktorgyárában, valamint sürgősségi mentőállomásán dolgozott. A kolozsvári Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karára való sikeres felvételi vizsgája után Désen teljesített sorkatonai szolgálatot.  Teológiai tanulmányait az 1977–1981 közötti tanévekben végezte el. Gyakorló segédlelkészi szolgálatát 1981. október 11-én kezdte a Marosvásárhelyi Unitárius Egyházközségben Kolcsár Sándor lelkész-esperes irányítása mellett. 1983. július 21-én jeles eredménnyel tett lelkészképesítő vizsgát, majd 1983. október 1-jétől segédlelkészi kinevezést nyert a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközségbe, és még abban az évben sikeresen felvételizett a kolozsvári Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológia Intézet doktori iskolájába. 1986. október 1-jétől segédlelkészi minőségben áthelyezték a Brassói Unitárius Egyházközségbe, majd a frissen alakult Brassói 2. számú Unitárius Egyházközség 1988-ban Szász Ferencet rendes lelkészévé választotta.

A romániai államhatalmi változást követően dr. Erdő János akkori főjegyző javaslatára Szász Ferencet az 1990–1991-es tanévtől kinevezték a kolozsvári Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Kara gyakorlati tanszékének tanárává, azonban az első tanulmányi félév után bejelentette, hogy tovább nem vállalja a tanítást. 2021. november 1-jén vonult nyugdíjba a Brassói Unitárius Egyházközségből.

A bibliai Illés próféta gyakorta megmászta a Hóreb-hegyet. Ugyanabban a barlangban tartózkodott, ahol Mózes is meglátta Isten dicsőségét. Olykor úgy érezte, hogy teljesen egyedül maradt, és az emberek nemcsak hogy értették meg őt, hanem az életére törtek. Máskor visszaemlékezett, miként aratott győzelmet a Kármel hegyén, miként védte, táplálta őt az Úristen. Sokat buzgólkodott, és mindvégig kereste, kutatta a seregek Istenét a szél szaggatta hegyeken, a dübörgő földrengések közepette, a tűz emésztő hevében, míg végül szelíd hang nem hallatszott.

Szász Ferenc unitárius lelkész, erdélyi magyar költő és egyházi író volt, aki a közössége javát szolgálta. Prófétai lelkülettel és küldetéstudattal megáldott gondolkodóként nem pusztán az elkövetkezendőt igyekezett megjövendölni, hanem mindenekelőtt a jelen kihívásaival szembenézve buzdította, erősítette és vigasztalta az embereket. E bonyolult világban megjelenő helyzetek mélyére látott, és rámutatott azok igazi természetére a gondosan megszerkesztett egyházi beszédeiben, tanulmányaiban és költői érzékenységgel megfogalmazott írásaiban.

Ilyen értelemben prófétai tisztánlátással kapaszkodott fel a szellemi élet szirtjeire, ahogyan a Barcasági-hegyekben fekvő Nagykőhavas hófödte ormait is oly örömest látogatta. Sokszor bejárta azonban az érzékeny ember lelki vívódásainak mélységeit is, ahol megtapasztalta a szél szaggatta lélek emésztő kínjait.

Mély, bariton hangján hallatszott a szelíd hang, amelyben az érett ember bölcs tapasztalatait rendszerint eredeti humorral fűszerezte. Szószéki szolgálatai során gondolatai irányt mutatóan csendültek fel, mélységekbe és magasságokba hívták az őt hallgató embert. Hűséggel őrizte Erdő János püspök szellemi örökségét, amelyet minduntalan igyekezett átmenekíteni a jövő nemzedékek számára. Ma úgy állunk meg emléke előtt, mint akik feladatot kaptunk tőle. Legyünk méltók arra, hogy emberi nagyságát, áldott emlékét hűséggel őrizzük!

Szász Ferenc nyugalmazott brassói unitárius lelkész virrasztására 2023. december 1-én 18 órától kerül sor a helybeli Unitárius Gyülekezeti Központban.

A temetési szertartás december 2-án, délelőtt 10 órától kezdődően a brassói központi temetőben lesz (Dimitrie Anghel utca 14 szám).

Nyugodjon békében!

Biró Attila, lelkész-esperes