Egyházunk megfigyelői státuszban vesz részt a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsában, és igyekszik a tanács által hirdetett ökumenikus keresztény lelkiséget és eszmeiséget a mindennapokban is megélni. Lelkesen veszünk részt az éves ökumenikus imanyolcadban, amit mi, unitáriusok,  hiterősítő hétnek, ökumenikus imahétnek nevezünk egyházi közbeszédünkben. Örömmel vesszük át és követjük a hiterősítő hét programját és keressük a lehetőséget a közös szolgálatra más felekezetek lelkészeivel, igehirdetőivel. Örömmel hívjuk templomaink szószékeire a más felekezetű lelkészeket, és örvendünk, ha minket is meghívnak, hogy közösen hirdessük és éljük meg Jézus evangéliumát. Asszonyaink lelkesen vesznek részt más felekezetű asszonytársaikkal az ökumenikus női világimanap megszervezésében, sokat tanulnak egymástól és együtt imádkoznak.

A MEÖT 1943-ban jött létre, amelynek alapító tagjai között a mi felekezetünk püspöke, Józan Miklós is szerepelt. Azonban 1948-ban megfosztottak tagságunktól arra az érvre hivatkozva, hogy nem hisszük a szentháromságot. Ezt az érvet újra megfogalmazták a 2021. december 1-én tartott közgyűlésen, amelyre mi keresztényi alázattal csak azt tudtuk felelni, amit a bibliai Jób: Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve (Jób 1,21b). Bár ezután megfigyelői státuszban, de továbbra is együtt szeretnénk dolgozni a többi keresztény felekezettel, mert mi is a jézusi evangéliumot hirdetjük, és karácsonykor nekünk is a megváltó, az üdvözítő érkezik, aki életével és tanításai által hozzásegít az igaz keresztény élethez.

Ez a közgyűlés tisztújító közgyűlés volt: elnöknek Steinbach József református püspököt, főtitkárnak dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkészt választották meg újra. Kérjük a gondviselő Istent, hogy továbbra is ruházza fel őket testi és lelki erővel, hogy áldásos tevékenységüket folytathassák.

A MEÖT jelenlegi tagegyházai:

Magyarországi Református Egyház

Magyarországi Evangélikus Egyház

Magyarországi Baptista Egyház

Magyar Pünkösdi Egyház

Magyarországi Metodista Egyház

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus

Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház

Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye

Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus)

Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház

A Magyar Unitárius Egyházat a MEÖT ez évi közgyűlésén Kriza János püspöki helynök, dr. Szentiványi Ilona pestszentlőrinci lelkész, valamint Székely King Réka hitéleti és misszió előadó-tanácsos képviselte.