A Magyar Unitárius Egyház Zsinatának ünnepi nyilatkozata  az 1568. évi tordai országgyűlés és az egyház fennállásának négyszázötvenedik évfordulóján

 

„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.” (Róm 10,17)

„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn 13,34–35)

 

A Magyar Unitárius Egyház Zsinata Isten iránti hálával ünnepli az 1568. évi tordai országgyűlés vallásügyi törvényalkotásának jubileumi évfordulóját, valamint az egyház fennállásának négy és fél évszázadát.

Az Erdélyi Országgyűlés 1568. január 6–13. között törvénybe foglalta a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogot, szabad igehirdetést és lelkészválasztást biztosítva a gyülekezeteknek. A törvény eszmei alapja a reformáció szellemisége. Az Országgyűlés a politikai megfontolások elé helyezett teológiai indoklásával e határozatot egyedülállóvá tette a korabeli Európában: „Ne szidalmaztassék senki az religióért senkitől, mert a hit Istennek ajándéka.” (Részlet az 1568. évi tordai országgyűlés vallásügyi törvényéből.)

Az 1568. évi vallásügyi törvény a felekezetek együttélésének feltételeit biztosította, s ezáltal Erdély a vallásszabadság földjévé vált, menedéket nyújtva a korabeli Európa más országaiból hitük miatt elüldözötteknek is. A törvény eszmei alapvetéséhez Dávid Ferenc és munkatársai számottevően hozzájárultak, az elfogadása és gyakorlatba ültetése főként János Zsigmond fejedelem bölcs belátásának és toleráns viszonyulásának köszönhető.

Az Úr 2018. esztendejét egyházunk a vallásszabadság évének nyilvánította. A jubileumi év során ünnepségekkel, kiadványokkal, kiállításokkal és más eseményekkel emlékeztünk a történelmi jelentőségű törvényalkotásra és a négyszázötven éves egyházi múltunkra. Örömmel tölt el bennünket, hogy az egyetemes egyházi ünnepségek mellett gyülekezeteink, az egyházkörök, tanintézeteink és egyháztársadalmi szervezeteink is méltóságteljes emlékünnepségeket szerveztek és értékes kezdeményezéseket valósítottak meg. Örvendünk, hogy a jubileumi évben Torda főterén felavathattuk a vallásszabadság emlékművét, Kolozsváron pedig a közösség szolgálatába állíthattuk a felújított egykori püspöki rezidenciát, amelyben Vallásszabadság Háza névvel új egyházi intézmény kezdte el működését.

A tordai országgyűlés örökségét az erdélyi magyar és szász protestáns testvéregyházaink is közös értéknek tekintik. Magyarország Országgyűlésének ezúton is köszönjük a 2018. február 20-án egyhangúlag elfogadott emléktörvényt (2018. évi I. törvény – az 1568. évi tordai vallásügyi törvény jelentőségéről és a Vallásszabadság Napjáról), amellyel a tordai vallásügyi törvény korszakalkotó jelentőségét méltatta és január 13-át a vallásszabadság napjává nyilvánította. Reméljük, eljön az idő, amikor Románia Parlamentje, valamint az Európai Parlament hasonló módon értékeli ezt a szellemi örökséget.

A jubileumi év végén a mindenható Istenbe vetett hittel és reménnyel tekintünk a jövőre, bízva abban, hogy gondviselő Atyánk bölcsességgel ajándékoz meg hivatásunk betöltéséhez. Keresztény hitünk és magyar unitárius hagyományaink alapján állva Isten szeretetét és igazságát kívánjuk megélni, így követve Jézus tanítását és példáját.

A megtartó isteni gondviselésért érzett hála, az egyházi múltunk öröksége iránti alázat és elődeink közösségszolgálatának megbecsülése egyaránt arra köteleznek, hogy hűek maradjunk a vallás- és lelkiismereti szabadság eszméjéhez, egyházunkhoz és nemzetünkhöz.

Isten áldása kísérje egyházunk mindenkori hivatásbetöltését és az ezért munkálkodók életét!

 

Kolozsvár, 2018. december 8.

A Magyar Unitárius Egyház Zsinata