A Magyar Unitárius Egyház főtanácsi üléséről

A Magyar Unitárius Egyház legfőbb döntéshozó és felügyelő hatósága, a Főtanács 2018. július 6-án Kolozsváron ülésezett.

Az összesen 120 tagú, világi és lelkészi képviselőkből álló Főtanács ülése pénteken 10 órakor a kolozsvári belvárosi unitárius templomban istentisztelettel kezdődött, amelyen Rácz Norbert Zsolt kolozsvár-belvárosi lelkész mondott imát és egyházi beszédet.

Az istentisztelet után a Főtanács a János Zsigmond Unitárius Kollégium Felvinczi György dísztermében kezdte el munkálatait. A határozatképesség megállapítása és a tárgysorozat elfogadása után Susan Frederick-Gray, az Amerikai Unitárius Univerzalista Egyház elnöke köszöntötte a jelenlevőket, majd sor került a tisztségüket, illetve hivatalukat újonnan átvett személyek ünnepélyes eskütételére. Ezután a Főtanács megemlékezett a közelmúltban elhunytakról, majd tiszteletbeli címek odaítéléséről döntött.

Az egyházszervezeti határozathozatal rendjén a Főtanács jóváhagyta a Brassó-Óvárosi Unitárius Egyházközség kérését nevének megváltoztatására (Kőrispataki Unitárius Egyházközség), és elfogadta a Nyárádszentlászlói Unitárius Egyházközség és a Nyomáti Unitárius Egyházközség egyházszervezeti jellegének módosítását társegyházközséggé.

Az ülés gerincét az elmúlt év egyházkormányzati munkáját összegző jelentések értékelése képezte. Így szerre napirendre kerültek a következő jelentések: főtisztségviselők (püspök, főgondnokok, főjegyző, közügyigazgató, püspöki helynök) jelentése, a Főhatósági Hivatal és Püspöki Hivatal jelentése, az egyház tanintézeteinek (Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Kara, kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium, székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium) jelentése, valamint a Nyugdíjintézet és az egyháztársadalmi szervezetek (Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége, Unitárius Nők Országos Szövetsége, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Gondviselés Segélyszervezet) tevékenységi beszámolói. A Főtanács a felsorolt jelentésekben foglaltakat az előterjesztések és a Főtanácsi Bizottság szakvéleménye alapján megvitatta, majd egyenként elfogadta.

A 17 órakor kezdődő ünnepi gála alkalmával üdvözlőbeszédet mondtak a nemzetközi unitárius közösségek és szervezetek képviselői: Inga Brandes, az Unitárius Univerzalisták Nemzetközi Tanácsának (ICUU) elnöke, Roger Bertschausen, az Unitárius Univerzalista Testvéregyházközségi Tanács (UUPCC) ügyvezető igazgatója, Eric Cherry, az Unitárius Univerzalista Szövetség nemzetközi ügyekért felelős vezetője, valamint Wytske Dijkstra, a Vallásszabadság Nemzetközi Egyesülete (IARF) elnöke.

A gálán a Főtanács elismerő oklevélben részesítette és méltatta a kiemelkedő egyházszolgálati teljesítményeket: a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség a hitélet és misszió területén végzett tevékenységéért, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium, valamint a székelykeresztúri Berde Mózes Gimnázium munkaközösségének oktatási és nevelési tevékenységéért, Török István esperes a fogarasi szórványközösség fejlesztésében, illetve a Petőfi Sándor Program mentorálásában kifejtett tevékenységéért, a Gondviselés Segélyszervezet háromszéki és Brassó megyei fiókszervezete munkatársi közössége a szerteágazó és példaadó szeretetszolgálati tevékenységéért részesült kitüntetésben.

A Főtanács köszöntötte a nemrégiben nyugdíjba vonult egyházi alkalmazottakat, a kerek évfordulót ünneplő egyházi személyeket, valamint a pályakezdő lelkészeket. Szintén a gálán került sor az egyházi beszédpályázat eredményhirdetésére.

A főtanácsi vacsora keretében a Berde-serleggel tartott hagyományos pohárköszöntőt ez alkalommal Demeter Zoltán főtanácsi képviselő, a Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör felügyelő gondnoka mondta.

Kolozsvár, 2018. július 19.