A Magyar Unitárius Egyház törvényhozó testülete, a Zsinat 2022. június 25-én, Marosvásárhelyen, a kövesdombi unitárius templomban ülésezett.

A napirenden szolgálati eskütétel, püspöki helyzetjelentés és ünnepi nyilatkozat elfogadása szerepelt. A zsinati ülés Lőrinczi Lajos közügyigazgató áhítatával kezdődött. A jelenlét számbavétele és a Zsinat határozatképességének megállapítása után Kovács István főpásztor helyzetértékelést tartott az egyház hivatásbetöltéséről és jövőjéről. Ezt követően a Zsinat ünnepi nyilatkozatot fogadott el az erdélyi és magyarországi egyházrészek újraegyesülésének tizedik évfordulója alkalmából, az alábbi tartalommal:

A Magyar Unitárius Egyház a keresztény hitelveken alapszik, intézményesülését az Erdélyi Országgyűlés 1568. évi vallásügyi határozata tette lehetővé. A huszadik századi történelmi tragédiák következtében egyházszervezetünk több alkalommal is két részre szakadt. Az erdélyi és a magyarországi egyházrészek újraegyesítésére tíz évvel ezelőtt, a 2012. június 28-án tartott zsinati ülésen került sor. Mindezt hosszú ideig tartó, egyház-szerte elindult egyéni, gyülekezeti és főhatósági kezdeményezések előzték meg.

Isten iránti hálával gondolunk a tíz évvel ezelőtti egyháztörténelmi eseményre, amikor is a Zsinat ünnepélyesen kinyilvánította: „A Magyar Unitárius Egyház jövőbeli működésében, szervezeti felépítésében, belső jogrendjében, valamint istentiszteleti és szertartási rendjében egységes egyházszervezetet alkot.” Ma is úgy gondoljuk, hogy a trianoni döntés egyházi következményeire adott válaszunk helyes, illetve az elszakított egyházrészek egységének helyreállítása szükségszerű volt. Egyházunk elmúlt évtizedét az intézményi egységesülés gyakorlati megvalósítása, valamint a külső és belső egyházi önrendelkezés kereteinek tartalommal való kitöltése, továbbá az egységes intézményi kereten belüli egyházi élet kihívásai jellemezték.

A kerek évforduló újabb lehetőség az egykori szándék megerősítésére: a Magyar Unitárius Egyház teljes körű egyházszervezeti egységben kívánja megélni a jézusi evangéliumot, az Isten- és emberszolgálat vallását.

Évfordulós megemlékezésünk alkalmával hálát adunk gondviselő Istenünknek. Tisztelettel emlékezünk mindazokra, akik áldozatos helytállással töltötték be egyházszolgáló hivatásukat a szétszakítottság megpróbáló évtizedeiben, illetve az egységesülés évtizedében. Istenbe vetett hittel és reménységgel kívánjuk szolgálni a jövőben is egyházunk küldetésének megvalósulását. Isten legyen velünk és áldja meg egyházunkat!

 A 13 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten a szószéki szolgálatot Mátéfi Tímea énlaki lelkész végezte, lelkészszentelési beszédet Kovács István püspök, úrvacsorai ágendát pedig Tófalvi Tamás székelyszentmihályi lelkész mondott. Az énekvezéri teendőket Szabó Hajnal Imola, a Marosvásárhely-Bolyai téri Unitárius Egyházközség kántora látta el.

A Zsinat a következő lelkészeket szentelte fel: Bakó-Nagy Zsuzsanna (Győr), Bardócz-Tódor András (Gyepes), Benedek Csongor (Szováta), Elekes Zsolt (Kolozsvár), Farkas Orsolya (Székelykeresztúr), Kerekes Mónika (Gyergyószentmiklós), Lurtz Zsolt (Abásfalva), Magyari Zita Emese (Kolozsvár), Márton Edit (Petrozsény–Lupény), Palkó Zalán Koppány (Felsőrákos), Szilágyi Szilamér (Nyárádszentlászló), Szombatfalvi Csongor (Désfalva), Zoltáni Ilona (Székelymuzsna).

Az ünnepségen részt vett – más meghívottakkal együtt – Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, aki köszöntőbeszédet intézett a jelenlevőkhöz.

A zsinati ülést megelőző napon, 2022. június 24-én a Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa azonos helyszínen ülésezett. A tanácskozást Kiss Zsuzsánna ikland–nagyernyei lelkész imája és Kriza János magyarországi püspöki helynök szószéki szolgálata nyitotta meg. Az énekvezéri teendőket Kerekes Csaba helybeli kántor látta el. Az ülés napirendjén szolgálati eskütételek, a közelmúltban elhunytakra való megemlékezés, időközi választások, valamint a hivatali jelentések és működési beszámolók megtárgyalása szerepelt. A 17 órától kezdődő ünnepi gálán tiszteletbeli címek adományozására került sor, köszöntötték a kerek évfordulót ünneplő lelkészeket, a nyugalomba vonult lelkészeket és világi alkalmazottakat, majd a kiemelkedő egyházszolgálati teljesítményeket méltatták. A záróvacsorát régi hagyomány szerint a Berde-serleggel tartott pohárköszöntő nyitotta meg, amelyet Ferenczi Zoltán Sámuel műemlékvédelmi szakmérnök mondott. A serleg Berde Mózes egykori egyházi elöljáró, adománytevő nevét viseli.