A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 4 éves teológiai alapképzésének I. évére sikeres felvétel után lehet beiratkozni. A felvétel versenyvizsga alapján történik. (Az alapképzésre 2 éves magiszteri tanulmány épül.) Felvételire jelentkezhetnek a Protestáns Teológiai Intézetet fenntartó Magyar Unitárius Egyház megkeresztelt és konfirmált tagjai, akik érettségi oklevéllel, orvosi bizonyítvánnyal, a lakhelyük szerinti illetékes lelkészi hivatalnak (lelkész és gondnok aláírása) ajánlásával rendelkeznek. Felvételire jelentkezhetnek olyan egyháztagok is, akik a teológiai tanulmányokat második egyetemként óhajtják elvégezni. A Protestáns Teológiai Intézet bentlakást és étkezési lehetőséget biztosít a felvételiző jelöltek számára. A bentlakás és étkezés díját a beiratkozás előtt közöljük.

A felvételi vizsgára jelentkezés előfeltételei

Egyházközségi ajánlólevél

A felvételi vizsgára való jelentkezés előfeltétele az ajánlólevél igénylése. Az ajánlóleveleket (a lelkész és a gondnok aláírásával) hivatali úton kell megküldeni a Magyar Unitárius Egyház Püspöki Hivatalának, megerősítés és tovább terjesztés végett. Az unitárius kollégiumban végzettek ajánlást hoznak a középiskolai vallástanártól is, amelyet az igazgató láttamoz.

Felvételi kritériumok

A felvételin 100 pont szerezhető, a következők szerint:

 • Hozott pontok (iratcsomó) 40 pont. Ebből a középiskolai évek tanulmányi átlaga 15 pont; az érettségi magyar jegye 15 pont; az idegen nyelv négy évi átlagának és érettségi jegyének hányadosa 10 pont. Többlet pontok nyerhetők vallásolimpiászon vagy szavaló- és népdalversenyen elért „dobogós” helyezésért, legfeljebb 10 pont, de csak a 40 pontos határig. Ha a jelölt nem érettségizett magyar nyelvből, akkor magyar nyelv és irodalomból (érettségi anyag) szóbeli vizsgára köteles.
 • Szerzett pontok (alkalmassági beszélgetés és összetett teszt) 60 pont.
  1. Az alkalmassági beszélgetés kizáró jellegű, amelyen 30 pont szerezhető. Tartalma:
   • személyi jellegű kérdések (család, iskolák, szülőföld, egyházi beágyazottság, hivatás) (10 pont);
   • felolvasás, ének, szavalat (10 pont);
   • négy egyházi ének a kijelölt 20-ból (10 pont);
  2. 30 pont szerezhető a szóbeli vizsgán a következő tárgyakból:
   • Kátéismeret, szöveghű visszaadás (10 pont);
   • Bibliai ismeretek Ó- és Újszövetség a kijelölt anyag alapján (20 pont).
   • A versenyben maradáshoz a szóbeli vizsgán legkevesebb 25 pont elérése kötelező.

Mellékletek

Beiratkozás helye

A felvételi vizsgára előzetesen lehet jelentkezni az alábbi online űrlap kitöltésével. Az online regisztrált jelentkezők számára minden esetleges további értesítést elküldünk emailben a megadott címre.

Regisztrálok a felvételire online

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Főtitkári Hivatal (Sógor Árpád főtitkár, I. emelet)
Piața Avram Iancu (Bocskai tér) 13.
400124 Kolozsvár

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

A beiratkozáskor a jelentkezők által személyesen benyújtott iratcsomónak a következőket kell tartalmaznia:

 1. születési bizonyítvány (eredeti és másolat);
 2. személyi igazolvány (eredeti és másolat);
 3. keresztelési és konfirmációi bizonyítvány a lakhely szerinti lelkipásztori hivataltól; áttért jelentkezők esetében az ajánlást külön is meg kell indokolni;
 4. eredeti érettségi oklevél és az iskola által hitelesített tanulmányi anyakönyvi kivonat másolata (foaie matricolă);
 5. kézírásos önéletrajz (1 példány);
 6. négy darab 3 x 4-es méretű fénykép (hátsó oldalán a jelentkező nevével és a személyazonossági igazolvány számával);
 7. a beiratkozási díj befizetését igazoló nyugta;
 8. orvosi bizonyítvány, amelynek tartalmaznia kell a vérvizsga és tüdőszűrés eredményét, vagy a családorvos igazolását arról, hogy jelentkező nem szenved fertőző betegségben és nincs környezetében TBC fertőzött, valamint azt is, hogy a jelöltnek nincsenek hallási zavarai, beszédhibája, nem szenved ideg- vagy elmebetegségben és nincsenek olyan fogyatékosságai, amelyek alkalmatlanná tennék a lelkipásztori szolgálatra.

Az iratokat füles irattartóban kérjük benyújtani a Rektori Hivatalba beiratkozáskor.

További tudnivalók:

 • Szállás igényelhető a Protestáns Teológiai Intézet bentlakásában. Ára 25 lej/éjszaka, az I. emeleten található Gazdasági Hivatalban fizetendő.
 • Az egyházi ajánlólevél felterjesztésének határideje: 2024. július 1. a Püspöki Hivatal elektronikus postacímére: puspokihivatal@unitarius.org
 • Beiratkozás felvételi vizsgára: 2024. július 15. (09:00–15:00 óra) Ajánljuk az előzetes online regisztrációt: https://proteo.hu/hu/felveteli/jelentkezes
 • A felvételi vizsga időpontja: 2024. július 16.
 • A felvételi vizsga helyszíne: Protestáns Teológiai Intézet, I. emelet, 3-as terem
 • Minden felvételivel kapcsolatos tájékoztatást eljuttatunk az érdeklődőknek a regisztrációkor megadott e-mail címre.
 • További információért forduljon a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet titkárságához. Tel: 0264-591-368, 0264-592-841