A Kövendi Unitárius Egyházközség 2018. december 2-án tartott közgyűlésének jegyzőkönyvi határozata, valamint a Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör Esperesi Hivatalának 96/2018 sz. felterjesztése alapján, a Püspöki Hivatal pályázatot hirdet 2019. január 1-től kezdődően a lelkészi állás betöltésére. A Magyar Unitárius Egyház lelkészeinek képesítéséről, választásáról és kinevezéséről szóló szabályzat
15. §-e, valamint 6.§ és 7.§ (1)-e értelmében pályázhatnak és megválasztásra jogosultak: rendes lelkészek, segédlelkészek, a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának lelkész-tanárai, lelkész-jellegű egyházi tisztségviselők és tisztviselők, lelkész-vallástanárok, ifjúsági és/vagy egyetemi lelkészek, kórházlelkészek, a szeretetszolgálat és szociális tevékenységek szervezésével megbízott lelkészek, az
Egyház más működési területein szolgáló, sajátos munkakörű lelkészek és az átmeneti megbízatású lelkészek.

A kötelezően benyújtandó pályázati iratok jegyzéke:

(1) A pályázási szándék indoklása és a gyülekezeti tevékenységi terv ismertetése (legfeljebb két oldal terjedelemben).
(2) Kötelezettségvállaló nyilatkozat arról, hogy megválasztása esetén a lelkészi állást elfoglalja.
(3) Szakmai önéletrajz az egyházi, illetve azon kívüli közösségszolgálat, megvalósítások, tisztségek, képesítések és képességek összefoglalásával (legfeljebb két oldal terjedelemben).
(4) A lelkészképesítő oklevél másolata.
(5) A Főhatósági Hivatal által kiállított szolgálati bizonyítvány, amely igazolja a 15-16. §-ekben meghatározott feltételek teljesülését.
(6) Esperesi igazolás arról, hogy a pályázó az akkori egyházközségében esedékes ügyviteli és anyagi kötelezettségeknek eleget tett. Nem gyülekezeti lelkészek esetében hasonló igazolás szükséges az illetékes egyházi hivataltól.
(7) Nyilatkozat a múltbeli és a jelenlegi államvédelmi szervekkel, titkos vagy az alapvető emberi jogokat sértő szervezetekkel (titkosszolgálatok, erőszakszervezetek, titkos politikai szervezetek stb.) való esetleges kapcsolatokról.

Pályázati határidő 2019. január 31. A pályázati kérést a Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör Esperesi Hivatala címére kell beküldeni: Dimény
József esperes, 407405 Mihai Viteazu, str. Sf. Mihai 479. jud. Cluj.