1977. március 25-én születtem Székelyudvarhelyen, immár néhai id. Andrási Benedek történelem szakos tanár-iskolaigazgató és Andrási (szül. Kiss) Ilona román-magyar szakos tanár második gyerekeként.

Általános iskolai tanulmányaimat szülőfalumban, Alsósófalván végeztem el, majd 1991-1996 közt a Székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző diákja voltam és a sikeres érettségi vizsgát követően tanítói oklevelet szereztem.

1996 őszén felvételt nyertem a Kolozsvári Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézetbe, ahol 2001-ben licenszeztem.

1999-2002 közt a Babeș-Bolyai Tudományegyetem történelem-könyvtár szakos hallgatója voltam, ezen tanulmányaimat sajnos, nem fejeztem be.

2005-2007 közt a szebeni Lucian Blaga Egyetem keretén belül mesteri oklevelet szereztem „Oktatási menedzsment” szakon.

Egyetem utáni képesítéseim:

– Oktatás területén: pedagógiai modul megszerzése (BBTE, 2003); véglegesítő vizsga (BBTE, 2004); II. fokozat (BBTE, 2008); I. fokozat (BBTE, 2013); Oktatási menedzsmentben szakértő (2012); Oktatási szakemberek képzője (2021)

– Pénzügyi menedzsment (80 órás képzés a Munkaügyi Minisztérium szervezésében, 2013-ból); Felnőttképző-tréner (2014).

2001. szeptember 1-től kinevezést nyertem a Székelykeresztúri Unitárius Gimnázium lelkész-vallástanári állására, valamint két évig a Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség gyakorló segédlelkészi állásába.

2001. január elsejétől 2015. február 9-ig a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium aligazgatói tisztségét töltöttem be, ezen időszakra esett az intézmény megerősítése, önállósodása, melynek érdekében számos harcot kellett megvívnunk és melynek eléréséért 2008-2012 közt önkormányzati képviselői tisztséget is vállaltam a város helyi önkormányzatában.

2002-től kezdődően a bukaresti Tanügyminisztérium külső munkatársaként dolgozom: az unitárius vallásoktatás programjainak megírása, az érettségi-, tanári véglegesítői vizsga-, címzetes tanári állásokra kiírt vizsga tételeinek a megírása, a tankönyvkiadás és minden, a vallásoktatáshoz kapcsolódó felkérésre adandó válasz elkészítése tartozik a feladatkörömbe.

2007-2016 közt a Hargita Megyei Tanfelügyelőség unitárius vallás szakos módszertanos tanára voltam.

2016 tavaszán elfogadtam a Brassó-Óvárosi Unitárius Egyházközség meghívását és 2016. június 1-től napjainkig gyülekezeti lelkészként is tevékenykedem. Az elmúlt hat és fél esztendőben az egyházközség vezetőségének és tagjainak segítségével sikerült befejezni az Unitárius Gyülekezeti Központ első emeleti szobáit, kijavítani az épület falain keletkezett hibákat; a lelkészi lakások felújításával egyidőben a Gondviselés Segélyszervezet-, valamint a BRADFIE számára saját helyiségeket kialakítani; a templomi orgonát felújítani, valamint felépíteni a Bölcsőde épületét, mely jelenleg átvétel előtt áll.

Gyakorló segédlelkészi kinevezésemet követően különböző egyházi fórumokon szereztem szakmai tapasztalatot. Kezdetben az Oktatási Bizottság elnökeként vettem részt a Zsinat, Főtanács és az EKT munkálataiban, majd 2009. január 4-től kezdődően egyházunk oktatási előadó-tanácsosaként tevékenykedem. Ezen tisztségemnek köszönhetően az EKT Elnöksége, a Főhatósági Hivatal, a Főhatósági Operatív Testület, a Teológiai és Szakképesítési Bizottság, a PTI Szenátusa, az RMPSZ Országos Elnöksége, a Romániai Felekezetek Konzultatív Tanácsa és a Romániai Bibliatanács keretein belül szerezhettem kiváló tapasztalatokat.

Az EKT Elnöksége megbízásából több alkalommal képviseltem egyházunkat hazai és nemzetközi rendezvényeken.

Középiskolás koromban tagja voltam a székelyudvarhelyi EMKE-díjas Cantilena Kamarakórusnak, jelenleg a brassói Szinkópa kórus tagjaként tevékenykedem.

Kommunikáció terén az alábbi tapasztalatokkal rendelkezem:

– a pandémia alatt egyházunkban elsőként kezdtem el a vesztegzár alatti mindennapi esti áhítatok, valamint a vasárnapi és ünnepi istentiszteletek online közvetítését;

– több ízben interjúkat adtam különböző sajtóorgánumoknak (Krónika, Romániai Magyar Szó, Udvarhelyi Hírlap, Magyar Közoktatás, Duna TV, Erdély TV, Bukaresti Magyar Adás, Brassai Tv, RTT Brasov, stb.)

– 2021. március 15-től kezdődően a brassói Korona Rádióban önkéntesként tevékenykedtem: hetente három alkalommal a reggeli „Ébresztő” műsor-, heti egy alkalommal a „Kaleidoszkóp közéleti magazin” és sátoros ünnepek előtt a tematikus ökumenikus egyházi műsorok szerkesztő-műsorvezetője voltam.

20 éve kötöttem házasságot Andrási (szül. Benedek) Erika gyógypedagógussal, jelenleg közöségfejlesztési menedzserrel, két fiúnk született: Szilárd (17 éves) és Csanád (11 éves), mindketten a brassói Áprily Lajos Főgimnázium diákjai.

2022. szeptember 30-án a Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa Dicsőszentmártonban tartott rendkívüli ülésén megválasztást nyertem a főjegyzői tisztségre.