Az egyházkörök, az egyházközségek, az egyházi tanintézetek, az egyháztársadalmi és szakmai szervezetek elöljáróinak, valamint a Magyar Unitárius Egyház tagjainak és más felekezetű adományozóknak

Szék- és lakhelyükön

 

Nagytiszteletű, tisztelendő és tisztelt elöljárók!

Kedves unitárius és más felekezetű atyánkfiai!

A Magyar Unitárius Egyház főhatósága részéről 2022. október 13-án adománygyűjtési felhívással fordultunk egyházközségeinkhez, tanintézeteinkhez, egyháztársadalmi és szakmai szervezeteinkhez, továbbá minden adakozó szándékú személyhez. A gyűjtés célja az Északnyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség támogatása a szatmárnémeti helyszínű gyülekezeti központ kialakításában. Ezidáig 25 (huszonöt) egyházközségből érkeztek célirányos adományok, ami kiegészül négy egyházi rendezvény perselyes adományaival, így az eddigi felajánlások összértéke elérte a 54.805 lejt (napi árfolyamon: 4.344.000 Ft).

Ezúton is köszönetet nyilvánítunk az adakozó gyülekezeteknek és magánszemélyeknek! Alább mellékeljük az eddigi adakozók jegyzékét, tisztelettel kérve a lista esetleges hiányosságainak jelzését, hogy nyilvántartásunkat pontosíthassuk.

Amint az adománygyűjtési felhívás nyilvánosságra hozatalakor már közöltük: a szatmárnémeti, nagybányai, nagykárolyi, zilahi, máramarosszigeti és környékbeli szórványközösségek által alkotott Északnyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség több mint négy évtizedes álma megvalósulásának küszöbén áll. A szórványegyházközség tagjai (összesen 150 személy) három megyényi területen élnek szétszórtan, közülük a legtöbben (73 személy) a szatmárnémeti szórványközponthoz tartoznak. A lelkész, a gondnokok és az odaadó hívek kezdeményezései nyomán, valamint a Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör és a főhatóság közbenjárására Szatmárnémeti önkormányzata idén júniusban a szórványegyházközség rendelkezésére bocsátott egy, a város központjához közel fekvő épületet és telket. A díjmentes haszonbérleti szerződés 30 évre szól, és a lejártakor meghosszabbítható.

Annak érdekében, hogy a felajánlott terület és a rajta levő építmény istentiszteleti helyszínné alakuljon át, először is szükséges a műszaki tervek elkészítése, majd azok kivitelezése. Ennek támogatása érdekében az Egyházi Képviselő Tanács Elnöksége a célirányos egyetemes egyházi gyűjtést meghosszabbította folyó év szeptember 2-ig.

A készpénzadományokat a területileg illetékes esperesi hivatalba kérjük eljuttatni, a banki utalásokhoz pedig az alábbi bankszámlaszámok állnak rendelkezésre. Az adományok banki utalványozásakor a kedvezményezett (románul: beneficiar) rovatba az Unitárius Püspökséget kell feltüntetni (Episcopia Unitariană), amelynek adónyilvántartási száma 4288322, a megjegyzések rovatba pedig ezt kell bevezetni (románul): Donație pentru biserica din Szatmárnémeti / Satu Mare.

RO19 OTPV 2000 0034 8014 RO01 (RON)

RO23 OTPV 2000 0034 8014 HU01 (HUF)

RO73 OTPV 2000 0034 8014 EU01 (EUR)

A közeljövőben esedékessé válhat az építkezéshez szükséges természetbeni felajánlások és szakmai szolgáltatásokat igénylése is, aminek mikéntjére később visszatérünk.

Az adományozással kapcsolatban felmerülő kérdésekkel forduljanak Pálffy Anna Mária helybeli lelkész asszonyhoz a 0742762713-as telefonszámon vagy az annamariapalffy@gmail.com elektronikus postacímen.

Kolozsvár, 2023. január 27.

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége nevében, atyafiságos tisztelettel és köszönettel:

Kovács István püspök s. k.

Farkas Emőd főgondnok s. k.