A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa az ökumenikus imahét témájaként a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa által összeállított témát, a napkeleti bölcsek történetét ajánlja, összhangban az Egyházak Világtanácsa Hit és Egyházszervezet Bizottsága és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács döntésével. A Magyar Unitárius Egyház örömmel fogadja és támogatja az ökumenikus imahét témajavaslatát, melynek bibliai alapvetése a következő:

„Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,2, a Magyar Bibliatársulat új fordítású Bibliája)

„Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” (Mt 2,2, Szent István Társulati Biblia)

 

Dr. Veres András katolikus megyéspüspök és Steinbach József református püspök így fogalmaz: „Isten nemcsak hív, nem is csak elindít, hanem eljuttat a célig, Jézus Krisztushoz. Egy sosem járt úton a csillag jelentette a bölcseknek, hogy jó felé mennek. A bölcsek ismerete így érett tudománnyá, mert ebben az esetben a tudományuk és Isten igéje egybehangzó volt! De azt se hagyjuk szó nélkül, hogy Isten gondoskodott a hazavezető útról is! Az álomban kapott intés és az engedelmesség jelentette azt a más utat, amely hazafelé vezetett. A ma élő keresztények számára ez az égi csillag Isten szent igéje. Ez hív mindenkit Jézushoz.”

 

 

  1. nap: „…láttuk az ő csillagát napkeleten…” (Mt 2,2b)

Kelts fel, és vonj minket tökéletes világosságodba!

Olvasmányok:

Zak 4,1–4 („…Egy színarany lámpatartót látok…”)

Zsolt 139,1–10 („… jobbod megragadna engem.”)

2Tim 1,7–10 („…ez a kegyelem… most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által…”)

Jn 16,7–14 („…amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra…”)

 

  1. nap: „Hol van a zsidók királya, aki most született?” (Mt 2,2a)

Az alázatos vezető falakat dönt, és szeretettel épít!

Olvasmányok:

Jer 23,1–6 („…olyan királyt, aki bölcsen uralkodik…”)

Zsolt 46 („…Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén…”)

Fil 2,5–11 („…nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel…”)

Mt 20,20–28 („…az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon…”)

 

  1. nap: „Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet.” (Mt 2,3)

Krisztus jelenléte megfordítja a világ szokásos rendjét!

Olvasmányok:

Neh 4,18–21 („…végeztük a munkát, … hajnalhasadástól a csillagok feljöttéig…”)

Zsolt 2,1–10 („…Miért tombolnak a népek…?”)

2Thessz 2,13–3,5 („…De hűséges az Úr, aki megerősít titeket…”)

Mt 2,1–5 („…nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet…”)

 

  1. nap: „Te pedig Betlehem, […] semmiképpen sem vagy a legkisebb…” (Mt 2,6)

Bár kicsinyek vagyunk, és szenvedünk, nincs hiányunk semmiben!

Olvasmányok:

Mik 5,1–4a („…belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen…”)

Zsolt 23 („…Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm…”)

1Pt 2,21–25 („…most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez…”)

Lk 12,32–40 („Ne félj, te kicsiny nyáj…!”)

 

  1. nap: „…a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment…” (Mt 2,9a)

Az egyetlen Úr vezetésével!

Olvasmányok:

2Móz 13,17–14,4 („…Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban…”)

Zsolt 121 („Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem?…”)

Jel 22,5–9 („…az Úr Isten fénylik fölöttük…”)

Mt 2,7–10 („…a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment…”)

 

  1. nap: „…meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt” (Mt 2,11a)

Az egyetlen Úr imádására összegyűlve!

Olvasmányok:

2Móz 3,1–6 („…Mózes eltakarta az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre.”)

Zsolt 84 („…Mily kedvesek a te hajlékaid, ó, Seregek URa! …”)

Jel 4,8–11 („…és imádja az örökkön-örökké élőt…”)

Mt 28,16–20 („…amikor meglátták őt, leborultak előtte…”)

 

  1. nap: „Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát” (Mt 2,11b)

A közösség ajándékai!

Olvasmányok:

Hós 6,1–6 („…Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot…”)

Zsolt 100 („…Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel…”)

ApCsel 3,1–10 („…Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked…”)

Mt 6,19–21 („…Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is.”)

 

  1. nap: „…más úton tértek vissza hazájukba.” (Mt 2,12b)

Isten új útjai a szétválás megszokott útjai helyett!

Olvasmányok:

Jer 31,31–34 („…új szövetséget kötök Izráel és Júda házával…”)

Zsolt 16 („…Megismerteted velem az élet útját…”)

Ef 4,20–24 („…újuljatok meg lelketekben és elmétekben…”)

Mt 11,25–30 („…mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek…”)

 

Az istentiszteleti alkalmakat a hatályos járványügyi előírások betartásával javasoljuk megtartani a 2022. január 16. – 2022. április 16. közötti időszakban.