Unitárius Nők Országos Szövetsége – www.unosz.unitarius.org

Az UNOSZ a Magyar Unitárius Egyház fennhatósága alatt működő önálló jogi személyiséggel rendelkező nőszervezet, melynek célja az unitárius nők valláserkölcsi alapon álló, öntudatos, egyháztársadalmi munkára való megszervezése.

 

Székhely: 400105 Kolozsvár, 1989. december 21. út 9 szám

Dimény Csilla Júlia elnök: 0742 868 182, dimcsilla (kukac) gmail.com

Asztalos Klára titkár: 0740 685 087, klariasz44 (kukac) gmail.com

Egyházköri elnökök:

Kolozs-Tordai egyházkör: Dimény Csilla Júlia, 0742 868 182, dimcsilla (kukac) gmail.com

Marosi egyházkör: Demián Ibolya, 0265 588 067, demibolya (kukac) yahoo.com

Küküllői egyházkör:

Jenei Ildikó, 0767 756 300, jeneildiko (kukac) gmail.com

Szász Tünde, 0754 256784, sztunde89 (kukac) yahoo.com

Székelykeresztúri egyházkör:

Péter Annabella, 0742 340 920, peterannabella (kukac) freemail.hu

Mátéfi Tímea, 0746 674 970, matefitimea (kukac) yahoo.com

Székelyudvarhelyi egyházkör: Simó Melinda, 0745 606 118, melisimo (kukac) gmail.com

Háromszék-Felsőfehéri egyházkör: Andorkó Rozália, 0748 367 585, randorkof (kukac) yahoo.com

 

Elődeink

Az Unitárius Nőszövetség 1910-ben jött létre a Dávid Ferenc Egylet keretében, egyidőben az amerikai, angol, magyar unitárius és más szabadelvű nők világszövetségének megalakulásával (International Association of Liberal Religious Women – IALRW).
A megalakulást hosszas elméleti viták kora előzte meg (1885–1910). A folyamatnak kedvezett a XIX. század végi női emancipáció, a nők szerepvállalásának elfogadása a Dávid Ferenc Egyletben, az egyházi életben és a sajtóban. 1910-től kezdődően (már azelőtt Medeséren, Homoródalmáson) rendre alakulnak vidéken a helyi nőszövetségek és hírt adnak magukról.
Az Unitárius Nőszövetség nagyarányú fejlődése szükségszerűen felvetette az önállósodás kérdését, kiválását a Dávid Ferenc Egyletből. Az egyházi vezetőséggel folytatott hosszas vita után a kiválás 1933-ban történt meg. A szövetség elnyerte a hivatalos bejegyzést.
Az 1933–1948 közötti időszakban mindenütt gazdag tevékenység folyt, főként a szociális tevékenység terén. Foglalkoztak csecsemővédelemmel, várandósok, árvák gondozásával, szegény gyermekek nyaraltatásával. Gazdasági tanfolyamokat és leány-népfőiskolát szerveztek. Sajnos, a két világháború közötti időszak a nőszövetségek tevékenységére is rányomta bélyegét. A kisebbségi sors, a gazdasági válság, a hatalomváltás, és végül 1948-ban a kommunista hatalom véget vetett az áldozatos és áldásos munkának.

Az újrakezdés

Az 1989. évi változások után az Egyházi Képviselő Tanács felhívást intézett az egyházközségekhez az 1948-ban megszüntetett egyházi egyesületek újraszervezésére. Megindul az újjászületés folyamata. 1992-ben elérkezik az idő az országos szövetség életre keltésére. 1992 szeptemberében tartják Kolozsváron az alakuló közgyűlést. A helyi nőszövetségek száma egyre nő, jelenleg 93-at tartunk nyilván. Miután már többször szerveztek egyházkörönként nőszövetségi találkozókat, 1998–2001 között hivatalosan is megalakulnak a köri nőszövetségek. Az UNOSZ új alapszabályzatát az 1996. évi Főtanács hagyta jóvá, akárcsak 2008-ban  a módosításokat. Ez a jelenleg érvényes forma. 1997-ben az UNOSZ-t törvényesen bejegyzik mint nemkormányzati civil szervezetet.

Célkitűzések

Minden egyházi intézmény támogatása
Az egyházi rendezvények pártolása
Önálló rendezvények szervezése az unitárius öntudat ápolására, az együvé tartozás
tudatosítására és fejlesztésére
A valláserkölcsi nevelés támogatása
Magányos öregek, betegek, árvák, sokgyermekes családok, hátrányos helyzetű személyek anyagi és erkölcsi támogatása, szociális segélyek folyósítása

A népi mesterségek és népművészeti hagyományok ápolása
Jótékonysági, társadalmi akciók szervezése, e célból intézmények alapítása, fenntartása és fejlesztése
Bekapcsolódás a keresztény szellemű nőmozgalmakba az ökuméné szellemében