Általános bemutatás

A könyvtár a Magyarországi Unitárius Egyház központi könyvtára. Nélkülözhetetlen kutatóhelye az unitárius egyház történelmével, tanításával foglalkozó kutatóknak, diákoknak.Gyűjteménye: 6000 kötet. Unitárius szerzők művei, unitárius és protestáns periodikák. Idegen és magyar nyelvű könyvek. Cédulakatalógus,szerzői betűrendes.(számítógépes feldolgozás alatt)Szolgáltatások: könyvtárközi kölcsönzés, helyben olvasás, másolatok készítése. Mai gyűjtőkör: Unitárius tárgyú vagy azzal kapcsolatos könyvek és folyóiratok. Általános teológiai és társadalomtudományi témájú könyvek.Levéltár: A könyvtári gyűjtemény mellett az unitárius egyház levéltári iratait is itt őrzik.

Történet

A könyvtár a budapesti anyaegyházközség fennállása (1882) óta adományokból és hagyatékokból gyűlt össze. A könyvek könyvtárrá rendezését id. László Gyula végezte először az 1920-as években. A Budapesti Egyházközség könyvtára 1930-tól 6000 kötettel fogadta olvasóit. A II. világháborúban a könyvállomány egy része megsemmisült, ezt követően a hetvenes évekig ömlesztve tárolták a megmaradt könyveket.

Ferenc József püspöksége idején (1971-1988) a 70-es években Dr. Kaplayné Shey Ilona végezte el a könyvtár újjászervezését. Szerzői betűrendes katalógust állított fel a 3700 kötetre apadt könyvtár anyagáról, unitárius tárgyszó katalógust kezdett kialakítani, valamint az Országos Széchenyi Könyvtár közreműködésével a régi könyveket védetté nyilvánítatta. Állami és fenntartói támogatással az 1994-ben kinevezett új könyvtáros: Muszka Ibolya irányításával 1997-ben történt meg az önálló helyiségbe való költözés.

2000-ben kezdődött meg az időközben ismét 6000 kötetre gyarapodott állomány katalógusának elektronikus kialakítása.

A könyvtár 2002-ben Alapító Okiratban erősítette meg nyilvános jellegét, és nagyobb gyakorisággal áll az érdeklődő olvasóközönség szolgálatára, s az elektronikusan feltárt anyag folyamatos bővítéssel olvasható az interneten.

A könyvtár gyűjtőköre: unitárius szerzők unitárius vonatkozású és egyéb írásai, protestáns és általános teológiai szakirodalom, unitárius sajtó 1861-től napjainkig.

Intézményünk szeretettel várja olvasóként az egyháztörténet iránt érdeklődő kutatókat, egyetemi hallgatókat is.

Könyvtárunk tagja az Egyházi Könyvtárak Egyesületének és az informatikai célkitűzéseket kitűző kulturális intézményeket magában foglaló Hungarnet Egyesültnek.

Szolgáltatások

Helyben olvasás

A beiratkozott olvasó a nyitvatartási időben helyben olvasásra jogosult.

Kölcsönzés

A beiratkozott olvasó 4 dokumentumot kölcsönözhet 1 hónapos határidőre, mely meghosszabbítható maximum további 2 hónapi időtartamra.

Muzeális dokumentumok kutatása

Az 1800 előtti dokumentumok nem; az 1900 előtti dokumentumok egyes példányai csak állapotuk függvényében kölcsönözhetők.

Közhasznú információk

A könyvtár a használó igénye szerint a használó részére közhasznú információt szolgáltat.

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár részt vesz a könyvtárközi kölcsönzési feladatok ellátásában.

www.unitar.hu