Az Unitárius énekeskönyv énekeinek kottái az Unitárius korálkönyv (dr. Kovács László Attila, Kolozsvár, Erdélyi Unitárius Egyház, 2008) nyomán érhetőek el.

 

1. Sóhajtva vár

2. Isten szent házába

 3. Az Úrnak házában

4. Uram! Templomodba gyűltünk

5. Élő Isten, egybegyűltünk 

6. Teremtő nagy Isten

7. Ím bejöttünk, édes Atyánk

8. Kongva, bongva bús harangszó

9. Szent templomodba

Oh, jöjj az Úrnak házába

10. Oh, jer, borulj le

11. Uram, te templomodba

12. Ím bejöttünk templomodba 

13. Buzgóságra szíveinket

14. Számadásra, bűnbánásra

15. Igaz Úristen, igazra kérlek

16. Megpihenni, megnyugodni

17. Istennek új énekeket

18. Magas mennyégben

19. A te népeidet

20. Hajlékodba, templomodba

21. Hozzád imádkozom

22. Szomorúan sóhajt szívünk

23. Világosság szent atyja

24. Nagy Istenünk, tekints le ránk

25. Oh, jelenj meg, szállj közénk

26. Sóhajtásunk

27. Szívünk szavát küldjük 

28. Uram, tehozzád kiáltunk

29. Oh, meg nem alvó szeretetnek

Halld, Uram, szíveink

31. Sorsod hagyd az Úrra

32. Szeretlek Isten, véghetetlen

33. Mennyben lakó én Istenem

34. Hívogató harangszóra

35. Szállj föl, szállj imánk

36. Szent Istenünk, feléd száll fel

37. Legyen kedves az áldozat

38. Isten! a roppant egeknek 

39. Isten, halld meg szívünknek

40. Oh, ki mindent látsz 

41. Örök bíró

42. Vedd fel igazságom

43. Adjunk hálát mindnyájan

44. Mennyben lakó hatalom

45. Egyetlenegy Istenség

46. Örvendezzünk örömünkben

47. Szeret, imád, magasztal

48 Mi Atyánk, kit fenn ragyogó

49. E szent napon

50. Vidám szívvel

51. Dicsőség Úristen

52. Mindenható fővalóság

53. Mindenható fővaló

54. Mindenható Isten

55. Hozzád jöttünk, Uram

56. Szent színed előtt állunk

57. Hozzád megyek, Uram

58. Mit remegsz, mért háborogsz

59. Téged kereslek

60. Gondviselő jó Atyám vagy

61. Csak te benned, örök Isten

62. Felséges Isten, hálát adunk

63. Téged illet, Úristen

64. Téged dicsérlek

65. Uram, hol vagy?

66. Dicsérem én az Urat

67. Igaz felség, egyedül Úr

68. Oh, merre vagy

69. Ébredjetek fel, lelkeink

70. Ím, kinyíltak

71. Még nem, még nem szeret

72. Oh, irgalmas és kegyelmes

73. Oh, simogasd meg 

74. Jó Úristen, tekints hozzánk

75. Drága dolog

76. Örül mi szívünk

77. Hatalmas Isten

78. Teremtő Isten, bármily messze menjek

79. Kegyelmes Isten

80. Áldott napod hogy felhozád

81. Magasra szárnyalj szívünk hangja

82. Dicsérlek tégedet

83. Oh, egyetlenegy Istenség

84. Atyánk, tehozzád járulunk

85. Uram, terhednek földi hordozóit

86. Jó Atyánk, az éjszakának

87. Éjnek, viharnak vége van

88. Szétáradt ismét 

89. Áldjad én lelkem, minden érzelmem

90. Kegyes őrző pásztorom

91. Oh, nyitsd ki, hajnal

92. Én orvosom

93. Sebes szárnyon, mint rohan

94. Áldott Isten

95. Nő az árnyék

96. Én Istenem, Te légy velem

97. Istenem, mi gyorsan tűnnek

98. Maradj velem

99. Ne küldd le még

100. Már az ég bealkonyul

101. Adjunk hálákat az erős Istennek

102. Két kezem összetéve

103. Oh, mennyei kegyes Atyánk

104. Vétkeim halomra gyűltek

105. Téged várlak, én Istenem

106. Reménykedő szívvel

107. Irgalmazz, Úristen 

108. Könyörülj, Úristen

109. Seregeknek hatalmas nagy királya

Mindenható Úristen 

111. Oh, én Uram, szabadító Istenem

112. Én Istenem, halld meg 

113. Istenem, én benned bízom

114. Bocsásd meg, Úristen

115. Ne hagyj elesnem

116. Én bizodalmam

117. Oh, Úristen, árva lelkek

118. Adj már csendességet

 119. Én nem perlek

120. Mindenható én Istenem

Határokon határokon kit sejt szívünk

Esztendők és idők

123. Hozsánna! Jön

124. Hallgassuk meg figyelmesen

125. Oh, Isten, ki a törődött

126. Bús harangszó hirdeti

127. Bús harangszó messze hangzó

128. Már régen azt beszélték

129. Élet-halál bírája

130. Áldott az Úr, oh, légyen áldott

131. Hajnal mosolyog

132. Feltámadott, feltámadott

133. Dicsőség néked

134. Jézus él örökké

135. Dicséretet zengjen

136. Fénylik a nap

137. Jézus, lelkünk nagy királya

138. Szent fiadnak, Istenünk

139. Egy, csak egy kútfő

140. Rengjen a föld bele

141. A pünkösdnek jeles napján

142. Csudálandók, úristen

143. Bölcs teremtő, Szent Úristen

144. Isten szent lelke

145. Oh, lobbanj fel szent pünkösd

146. Édes Atyánk, örök Úr

147. Szálljon buzgó, szálljon forró

148. A Sionnak hegyén

149. Isten, aki népedet

150. Isten országa eljő

151. Oh, te keresztény ember

152. Álmotokból ébredjetek

153. Ígéretbeváltó, édes jó Atyánk

154. Istentől megáldott hívek

155. Jer, mindnyájan örüljünk

156. Úristennek szent fia

157. Napkeletre nézzetek

Magasra lendülj

159. Oh, jertek ünnepeljünk

160. Karácsonyra virradtunk

161. Dicsőítünk és tisztelünk

162. A szeretet szent ünnepén

163. Pásztoroknak hirdetek

164. Az esztendők eljönnek

165. Az esztendők eljönnek s elenyésznek 

166. Jer az Úrnak asztalához

167. Jer, jer, kicsiny sereg

168. Úr Jézusunk kérdezi

169. Szíved szól

170. Szent vagy Isten, szent vagy

171. Gondviselő Szent Istenünk

172. Utat vágtál

173. Zengő nyelvem

174. Menjetek el békével

175. Uram, bocsásd

176. Boldog, ki nem jár

177. Az én lelkem 

178. Úristen, az én imádságom

179. Uram, ki búsulsz 

180. Oh, felséges úr

181. Meddig felejtesz

182. Tebenned, szent Atyám

183. Én Istenem, én Istenem

184. Az Úr énnekem őriző pásztorom

185. Szívemet hozzád emelem

186. Nosza istenfélő hívek

187. Áldom az én szent Uramat

188. Haragodnak nagy voltában

189. Mint a szép híves patakra

190. No minden népek

191. Áldjátok az Úr nevét

192. A Sionnak hegyén

193. Vigyázz értem, Úristen

194. Tölts be minket 

195. Dicsérünk téged, Isten

196. Az Istenhez az én szómat

197. Hajtsd hozzám 

198. Oh, seregek nagy Istene

199. Tebenned bíztunk

200. Az Úrnak mindnyájan 

201. E földön, ti minden népek

202. Adjatok hálát az Istennek

203. Búmban két kezemet

204. Tehozzád teljes szívből

205. Bűneimnek mély örvényében

206. Szívemben, Uram

207. Dicsérjétek az Urat

208. Én Istenem szánalommal

209. Dicsér téged teljes szívem

210. Igazlátó szent Úristen

211. Áldjad, én lelkem, az Urat

212. Jó az egyességben

213. Erős várunk 

214. Áldott az Úr, a mi Istenünk

215. Szent örömérzésre

216. Egy Istenünk

217. Világot bíró 

218. Dicsőséges Isten

219. Jöjjetek, keresztények

220. Hiszem, vallom

221. Szent Istenem, tekints reám

222. Szent hitemről vallást tettem

223. Oh, ki biztató sudárba

224. Szíveket megáldó

225. Hálaadásunkban

226. Pásztoroknak pásztora

227. Nagy Isten, kit bé nem fognak

228. Uram, akit mennydörögve

229. Tekints reánk, Úr Isten

230. Dicsőült helyeken

231. Új életre serkent

232. Uram, ki a felhőnek

233. Imádunk, szent Isten

234. Isten! a roppant egeknek

235. Jöjjetek, oh jöjjetek

236. Hála, hála nagy nevednek

237. Dicséret, dicsőség

238. Vetjük, Uram, bizodalmunk

239. Hullnak, hullnak

240. Uram, aki fehér ruhát 

241. Istenem, a te nevedben

242. Én Uram, Isten

243. A mélységből, Uram

244. Mostan, Úristen

245. Örökkévaló!

246. Uram, te ki felségesen

247. Uram, szomjan vár

248. Hajnalán az esztendőnek

249. Búcsúszóra kicsiny sereged

250. Velünk az Úr!

251. Mire bánkódol

252. Térj magadhoz drága Sion

253. Azért, keresztények

254. Semmit ne bánkódjál

255. Merj, élni merj

256. Ember tervez

257. Uram, kegyelmed pitvarán

258. Uram, szavadnak harmatát

259. Dicsértessél, örök Isten

260. Mennyben lakó én Istenem

261. Magasra szállj

262. Véghetetlen irgalmadban

263. Uram! Te hozzád szállt imánk

264. Remélj, remélj, lelkem

265. Legyen béke, áldott Isten

266. Meghallgattál

267. Szent Atyánk, megenyhülést

268. Mennybéli Úr, szívünkben új

269. Úr Isten, kelj fel

270. Lelkem, de mit búsulsz

271. Légy meghallgatója

272. Nagy hálát adok

273. Ugye, hogy úgy van

274. Bosszúdat, ember

275. Akik bíznak 

276. Imádkozó néped

277. Dicsőség Istennek

278. Óhajtva várt

279. Mint célhoz ért folyamnak

280. Miért, miért?

281. Halandó, lásd

282. Életünk csak füst

283. Megszabadultam már

284. Virágszál koromban

285. Uram, ne hagyj el engemet

286. Az Isten az árvák atyja

287. Már elhagylak

288. Csendesen, mint a folyam

289. Jer, temessük el 

290. Ember, emlékezzél

291. Már elmegyek

292. Megyek síromba

293. Búcsút vennem

294. Tovább már nem kísérhet

295. Térj pihenni

296. Elvégeztem, Atyám

297. Elbocsátunk

298. Sajgó szívünk sóhajtását

299. Oh, árvák és özvegyek

300. Atyám, szent kezeidbe

301. Édes Atyánk, Istenünk

302. Könyörülj rajtam, Istenem!

303. Könnyhullatva említünk

304. Oh, mily fájó

305. Urunk, Atyánk

306. Remélj bízvást én lelkem

307. Csendes éj

308. Gyermekednek szája

309. Kiáltásom halld meg

310. A magasság Istenéhez

311. Minden test, fű

312. De jó nekünk

313. Halhatatlan Teremtő

314. Az Úr bír az egész földdel

315. Hozzád jövünk, oh, nagy Isten

316. Mint aranyalma 

317. Örvendj, egész föld

318. Uram, pereld meg

319. Oh, tarts meg engem

320. Öröm s hálaénekkel

321. Isten! áldd meg

322. Hazádnak rendületlenül

 

A lemezt kiadja a Magyar Unitárius Egyház.

Szerkesztő, rendező: Czire Szabolcs

Orgonajáték és ének: Kiss Erika

Énekkíséret: Albert-Nagy Ákos István, Demény Zita Ágnes

Kolozsvár, 2013