Rácz Norbert Zsolt – főjegyző

Kolozsváron születtem, 1982. november 8-án. Középiskolai tanulmányaimat a János Zsigmond Unitárius Kollégiumban végeztem 1997–2001. között. A kollégiumban zajló, unitárius értékekre és eszmeiségre épülő nevelési modell meghatározta további fejlődésemet. Ugyancsak középiskolás időszakomban kapcsolódtam be egyházunk ifjúsági szervezetének, a Dávid Ferenc Ifjúsági Egyletnek a tevékenységébe. Az ODFIE-ben aktívan eltöltött évtizedek szintén meghatározónak bizonyultak számomra. Itt sajátítottam el a közösség- és rendezvényszervezés alapjait, amit mind a mai napig kamatoztatok. Itt értettem meg, hogy az egyházi élet ünnepe – az istentisztelet – akkor teljes, ha a hétköznapokban azt alátámasztja a tetteink által, szavak nélkül mondott hitvallás.

A sikeres érettségi vizsga után 2001-ben felvételt nyertem a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karára. A lelkészképző intézetben, az ifjúsági munka mellett jutott időm a tudományos képzésre is. Elsősorban a hittan és a vallásfilozófia, valamint az egyház- és eszmetörténet területei érdekeltek és érdekelnek ma is.

2006-ban az a megtiszteltetés ért, hogy akkori főpásztorunk, dr. Szabó Árpád püspök úr, egyházunk első ifjúsági lelkészének nevezett ki. 2007-ben házasságot kötöttem Rácz Mária unitárius lelkész-vallástanárral. Isten frigyünket négy gyermekkel ajándékozta meg. Családom életem legdédelgetettebb értéke, amely által létem teljessé válik.

2009-ben a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség lelkészének választott. A nagy megtiszteltetés és a gyülekezet bizalma minmáig arra ösztönöz, hogy minden erőmmel e közösség építésén dolgozzak. 2010-ben létrehoztuk Kolozsvár első magyar nyelvű bölcsődéjét, majd megszerveztük Erdély első városi vallásos fesztiválját, a Nyitott kapuk a kolozsvári unitáriusoknál nevű programsorozatot. A fentiek mellett sikerült rendezni gyülekezetünk egyes peres ügyeit, korszerűsítettük a nyilvántartásunkat, fiatal, kompetens embereket vontunk be a keblitanácsba, és újszerű, kreatív s hatékony vallásos, kulturális, oktatási, nevelési és szociális programcsomagot alakítottunk ki.

2017-ben, a reformáció ötszázadik évfordulóján kezdeményeztem és megszerveztem azt az ünnepi pillanatot, amikor Erdély történelmében először úrvacsorai közösséget vállaltak egymással a három protestáns történelmi felekezet püspökei és lelkészei.

2018-ban egyházunk Képviselő Tanácsa a jubileumi év kommunikációs koordinációjával bízott meg. E feladatkörben egységesítettük az ünnepi év arculatát, megvalósítottuk a különböző kommunikációs paneleket, tolmácsoltam az 1568-as határozat jelentőségét a különböző médiacsatornákon, tudományos előadásokat tartottam, kiállításokat és rendezvényeket szerveztem.

2019-ben részese lehettem annak a pillanatnak, amikor egyházunk egyik rég dédelgetett álma, Dávid Ferenc teljes alakos szobra immár megvalósult Kolozsváron és Sepsiszentgyörgyön. Ugyanettől az évtől püspöki titkári feladatokat is vállaltam.