Támogatóink:

 
2017. 11. 07. Együtt Isten völgyében – Kercsed

2017. november 5-én, délután aranyosszéki unitáriusok és reformátusok ünnepeltek együtt a reformáció 500. évfordulóján a kercsedi református templomban.
Az istentiszteleten a szószéki szolgálatot Fehér Attila evangélikus esperes, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház főtanácsosa végezte, aki Pál apostol galatabeliekhez írt leveléből ("az igaz ember hitből fog élni" Gal 3,11), illetve a római levélből ("A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által" Róm 10,17) választotta beszéde alapgondolatát. A reformáció 500 eseményeit, a közös ünneplések tanulságait összefoglaló beszéd arra kereste a választ, hogy az ünneplő és emlékező közösségek számára miként lehet a jelenben is katalizátor a reformáció eszméje. A kedvezőtlen társadalmi hatások egyben lehetőséget is kínálnak, hiszen az egyháznak szembe kell néznie a jelenkori kihívásokkal, de szolgálatát is újra kell értékelnie, ma is szükség van a szüntelen reformációra. Tovább...

2017. 11. 07. Egy az Isten! - Homoródkarácsonyfalvi gyermeklakodalom

Polgárok Háza (Budapest 1089, Visi Imre utca 6.) Kárpát-medencei Magyar Népművészet sorozata őszi évadában erdélyi unitárius közösségek népművészetét mutatják be, ezúttal 2017. november 10-én, 18-órától a Szent László freskós, rovásemlékes templomáról híres székelyföldi Homoródkarácsonyfalvát.

A faluban működő Dungó Kulturális Egyesület elhatározta, hogy a helybéli ifjakkal és gyerekekkel megismerteti a régi lakodalmi szokásokat. Az ötletet egy 1905-ből való régi fénykép adta. Immár tíz éve január utolsó szombatján kerül sor a lakodalmas megszervezésére, mely a hagyományos lakodalmi szokások átörökítése mellett közös szórakozást kínál gyermeknek és felnőttnek egyaránt.

Az est végén lakodalmi óriáskiflit, káposztalapin sült cipót kóstolhatunk juhtúróval, bivalysajttal és -vajjal, köményes pálinkával. Helyi termékek vására is várja közönségünket.

Kérjük, 500 Ft adománnyal járuljon hozzá a rendezvény költségeihez!


2017. 11. 02. XX. Dávid Ferenc Emlékzarándoklat - Déva, 2017. november 4.

 

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) nevében tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk kedves híveinket, és minden érdeklődőt, a 2017. november 4-én tartandó XX. Dávid Ferenc Emlékzarándoklatra, Dévára.

Az idei esztendő zarándoklatára a Reformáció 500. évfordulója szellemében készülünk. Az ODFIE kreatív, fiatalos, elemekkel teszi emlékezetessé ezt a zarándoklatot. Kérjük, fogadják ezeket nyílt lélekkel és szeretettel.

Program:

13.00 - Főtisztelendő Bálint Benczédi Ferenc püspök úr imája a várba indulás előtt. Változás a korábbi zarándoklatokhoz képest, hogy a püspök úr imája nem a lépcsőknél, hanem a felvonó alatti téren lesz elmondva, annak érdekében, hogy azok is részesei lehessenek az imának, akik felvonóval szeretnének feljutni a várba. Tovább...


2017. 10. 31. Gondolatok a reformáció ünnepén

„(Ezékiás)…az ő királyságának első esztendejében, az első hónapban kinyitá az Úr házának ajtait, és azokat megújíttatá.” (2Krón 29,3)

1517. október 31-én Luther Márton kiszegezte az egyház megújulását szolgáló 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Nem ez volt az első, és nem ez lett az utolsó törekvése az embernek, hogy vallási intézményeit megigazítsa, helyreigazítsa, de a protestantizmus számára ez a kezdőpont, ahonnan elindultunk 500 évvel ezelőtt.

Ünnepi köszöntőm alapgondolatának az Ezékiás reformjáról szóló tudósítást vettem, mely a mindenkori reformátorok és a munkásságuk nyomán létrejött egyházi intézmények feladatát foglalja össze.

„Kinyitá az Úr házának ajtait” – a lutheri, kálvini és Dávid Ferenc-i reformáció is az Úr háza ajtajának megnyitásával kezdődött – valós és átvitt értelemben egyaránt. Kinyitni a templomok ajtaját, megnyitni a hívek előtt a Biblia üzenetének megértését, beengedni a lélek áramlását, a kor kérdéseit és kételyeit, hogy a lélek és elme válaszra és megnyugvásra találjon, hogy a közösség megújuljon, hogy a tanítás megfoganjon, és a nyitott ajtón át kiáradjon a világba. Tovább...

A köszöntő hangfelvétele itt hallgatható meg.


2017. 10. 30. Ülésezett a Magyar Unitárius Egyház Zsinata

A Magyar Unitárius Egyház törvényhozó főhatósága, a Zsinat 2017. október 28-án a Brassó megyei Ürmösön ülésezett. A napirenden lelkészszentelés, ünnepi megemlékezés és nyilatkozat elfogadása a reformáció 500. évfordulóján, püspöki helyzetértékelés, állásfoglalás elfogadása a házasság és család tárgyában, lelkészszentelés, továbbá a Felsőfokú Fegyelmi Bíróság testületében megüresedett hely betöltése szerepelt.

A Zsinat ülése 11 órakor áhítattal kezdődött. A jelenlét számbavétele és a Zsinat határozatképességének megállapítása után dr. Balázs Mihály szegedi irodalomtörténész professzor tartott előadást a radikális reformáció örökségéről. Ezt követően a Zsinat ünnepi nyilatkozatot fogadott el a reformáció 500. évfordulója alkalmából. Tovább...


2017. 10. 29. A Magyar Unitárius Egyház Zsinatának ünnepi nyilatkozata a reformáció ötszázadik évfordulóján

Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon! Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá! (Zsolt 90,16-17)

A Magyar Unitárius Egyház Zsinata Isten iránti hálával emlékezik meg a reformáció félévezredes évfordulóján annak történelemalakító hatására, fejet hajtva a reformátorok helytállása előtt és tisztelettel adózva a protestantizmus vívmányainak.

A reformáció gyökeresen átalakította Európa, illetve a világ vallási, szellemi, kulturális és társadalmi arculatát, ugyanakkor meghatározóan hozzájárult a magyar kultúra fejlődéséhez.

Az erdélyi magyar protestánsok első püspökének, Dávid Ferencnek és munkatársainak fő érdeme a reformáció terjesztése, a teológiai tudományosság elmélyítése és a szabad vallásgyakorlás kultúrájának az elősegítése. A parázs hitvitáktól hangos Európában az erdélyi protestáns és római katolikus rendek bölcs belátásán múlt, hogy a kizárólagosságra való erőszakos törekvés helyett igyekeztek a békés egymás mellett élést választani. Az Erdélyi Országgyűlés több alkalommal is törvényt alkotott a bevett felekezetek együttélésének biztosításáért. Ennek köszönhetően Erdély a vallásszabadság és a felekezeti türelem földjévé vált, menedéket nyújtva a más országokból elüldözötteknek is. Tovább...
2017. 10. 29. A Magyar Unitárius Egyház Zsinatának állásfoglalása a házasság és a család tárgyában

A közelmúltban több társadalmi, közjogi és erkölcsi témájú vita tárgyát képezte a házasság és a család kérdésköre. A Magyar Unitárius Egyház Zsinata az alábbiak szerint foglalja össze a házasságról és családról vallott többségi felfogását, természetesnek tartva az egyháztagok szabad véleménynyilvánításhoz való jogát.

A Magyar Unitárius Egyház keresztény egyházként éli meg hivatását: Isten és ember szolgálatát. Az Egyház házassági megáldásban a közjogilag érvényes házasságkötést részesíti, amelyet egy nő és egy férfi önként vállalt szeretetközösségének tekint. Tovább...

 2017. 10. 20. Felekezetközi istentisztelet Kolozsváron az 1956-os forradalom emlékére

Október 23-án az 1956-os forradalom 61. évfordulóján a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség és a Magyar Unitárius Egyház főhatósága szervezésében felekezetközi ünnepi istentiszteletet és megemlékezést tartanak a belvárosi unitárius templomban.

A felekezetközi istentiszteleten közreműködnek a kolozsvári magyar egyházak képviselői, igét hirdet T. Dobri András nyugalmazott református lelkipásztor és ünnepi beszédet tart Mile Lajos főkonzul. A megemlékezés alkalmával fellép a János Zsigmond Unitárius Kollégium Péterffy Gyula kórusa Ördög Ödön vezetésével.

2017. 10. 19. A Magyar Unitárius Egyház ünnepi zsinatra és lelkészszentelésre készül a reformáció 500. évfordulójára való emlékezés jegyében

A Magyar Unitárius Egyház törvényhozó főhatósága, a Zsinat 2017. október 28-án, szombaton 11 órától Ürmösön ülésezik. A napirenden ünnepi megemlékezés és nyilatkozat elfogadása a reformáció 500. évfordulóján, püspöki helyzetértékelés, lelkészszentelés, állásfoglalás elfogadása a házasság és család tárgyában, továbbá a Felsőfokú Fegyelmi Bíróság testületében megüresedett hely betöltése szerepel.

A délutáni órában kezdődő ünnepi istentiszteleten a szószéki szolgálatot dr. Czire Szabolcs teológiai tanár végzi, a lelkészszentelési beszédet Bálint Benczédi Ferenc püspök mondja, úrvacsorai beszéddel Molnár Imola nagyváradi lelkésznő szolgál.

A Zsinat a következő lelkészeket szenteli fel: Bartha Alpár (Kökös), Gyerő Attila (Homoródújfalu), Györgyilyés Izolda (Sepsiszentkirály-Botfalu), Jobbágy Júlia Mária (Kolozsvár), Péterfi Zita Ágnes (Sepsiszentgyörgy), Szabó Csengele (Budapest), Szász Tünde (Szőkefalva), Tőkés-Bencze Zsuzsánna (Gyergyószentmiklós).

 


2017. 10. 18. Tájékoztatás az ODFIE küldöttgyűléseiről

Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 2017. október 20-22. között Székelykeresztúron tartotta a 2017. évi küldöttgyűlését.

A szervezet legfőbb döntéshozó testületének tagjai: a Választmány (5 elnökségi taggal és 12 egyházköri képviselővel), a működő fiókegyletek két-két képviselője, továbbá a jelenleg nem működő ifjúsági egyletek egy-egy küldötte. A küldöttgyűlésen tanácskozási joggal részt vettek az Ügyvezető Testület tagjai is. Összesen 71 fő volt jelen.

Az országos küldöttgyűlést megelőzően 2017. október 6-8. között egyházköri küldöttgyűlésekre került sor, ahol az adott egyházkör képviselőinek beszámolója majd az új képviselők megválasztása zajlott, akik az ODFIE Választmányának tagjai jövő év szeptemberéig. Tovább...


12345678910...