UNOSZ logó

UNITÁRIUS NŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE  (UNOSZ)

ASOCIATIA FEMEILOR UNITARIENE DIN ROMANIA (AFUR)

Székhely: Kolozsvár, 1989. December 21 út, 5 sz.
Postacím: 400750, Kolozsvár / Cluj-Napoca, O.P. 1. C.P.24
Tel/fax: 0040-264-595927

Tiszteletbeli elnök: Ft. Szabó Magdolna és  Zsakó Erzsébet

Elnök: Dimény Csilla Júlia, telefon: 0742-868182, e-mail: dimcsilla@gmail.com

Titkár: Asztalos Klára, telefon: 0740-685087, e-mail:  klariasz@yahoo.com

Alelnök: Nagy Gizella, telefon: 0748-203378, e-mail: nagygizella@ymail.com

Alelnök: Tódor Éva, telefon 0753-679855, e-mail: todorpaleva@gmail.com

Jegyző: Bokor Ágnes, telefon: 0747-022548, e-mail: bokoragi@yahoo.com

Pénztáros: Aciu Ilona, telefon: 0748-215378, e-mail: aciu.ileana@gmail.com

Az UNOSZ a Magyar Unitárius Egyház fennhatósága alatt működő önálló jogi személyiséggel rendelkező nőszervezet, melynek célja az unitárius nők valláserkölcsi alapon álló, öntudatos, egyháztársadalmi munkára való megszervezése.

ELŐDEINK

Az Unitárius Nőszövetség 1910-ben jött létre a Dávid Ferenc Egylet keretében, egyidőben az amerikai, angol, magyar unitárius és más szabadelvű nők világszövetségének megalakulásával (International Association of Liberal Religious Women – IALRW).
A megalakulást hosszas elméleti viták kora előzte meg (1885–1910). A folyamatnak kedvezett a XIX. század végi női emancipáció, a nők szerepvállalásának elfogadása a Dávid Ferenc Egyletben, az egyházi életben és a sajtóban. 1910-től kezdődően (már azelőtt Medeséren, Homoródalmáson) rendre alakulnak vidéken a helyi nőszövetségek és hírt adnak magukról.
Az Unitárius Nőszövetség nagyarányú fejlődése szükségszerűen felvetette az önállósodás kérdését, kiválását a Dávid Ferenc Egyletből. Az egyházi vezetőséggel folytatott hosszas vita után a kiválás 1933-ban történt meg. A szövetség elnyerte a hivatalos bejegyzést.
Az 1933–1948 közötti időszakban mindenütt gazdag tevékenység folyt, főként a szociális tevékenység terén. Foglalkoztak csecsemővédelemmel, várandósok, árvák gondozásával, szegény gyermekek nyaraltatásával. Gazdasági tanfolyamokat és leány-népfőiskolát szerveztek. Sajnos, a két világháború közötti időszak a nőszövetségek tevékenységére is rányomta bélyegét. A kisebbségi sors, a gazdasági válság, a hatalomváltás, és végül 1948-ban a kommunista hatalom véget vetett az áldozatos és áldásos munkának.

AZ ÚJRAKEZDÉS

Az 1989. évi változások után az Egyházi Képviselő Tanács felhívást intézett az egyházközségekhez az 1948-ban megszüntetett egyházi egyesületek újraszervezésére. Megindul az újjászületés folyamata. 1992-ben elérkezik az idő az országos szövetség életre keltésére. 1992 szeptemberében tartják Kolozsváron az alakuló közgyűlést. A helyi nőszövetségek száma egyre nő, jelenleg 93-at tartunk nyilván. Miután már többször szerveztek egyházkörönként nőszövetségi találkozókat, 1998–2001 között hivatalosan is megalakulnak a köri nőszövetségek.

Az UNOSZ új alapszabályzatát az 1996. évi Főtanács hagyta jóvá, akárcsak 2008-ban  a módosításokat. Ez a jelenleg érvényes forma.

1997-ben az UNOSZ-t törvényesen bejegyzik mint nemkormányzati civil szervezetet.

CÉLKITŰZÉSEK

- Minden egyházi intézmény támogatása
- Az egyházi rendezvények pártolása
- Önálló rendezvények szervezése az unitárius öntudat ápolására, az együvé tartozás
tudatosítására és fejlesztésére
- A valláserkölcsi nevelés támogatása
- Magányos öregek, betegek, árvák, sokgyermekes családok, hátrányos helyzetű
személyek anyagi és erkölcsi támogatása, szociális segélyek folyósítása

- A népi mesterségek és népművészeti hagyományok ápolása
- Jótékonysági, társadalmi akciók szervezése, e célból intézmények alapítása, fenntartása és fejlesztése
- Bekapcsolódás a keresztény szellemű nőmozgalmakba az ökuméné szellemében

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Az UNOSZ szervezete az Unitárius Egyház szervezeti felépítését követi:
- az egyházközségek szintjén működnek a helyi nőszövetségek
- az egyházkörök szintjén működnek a köri nőszövetségek
- a Magyar Unitárius Egyház szintjén működik az UNOSZ

A vezetőség összetétele minden szinten a következő:
Elnök, 1–3 alelnök, titkár, jegyző, pénztáros, 5–15 választmányi tag.
Országos szinten a kettős elnökség elve érvényesül: az UNOSZ elnöke hivatalból a mindenkori püspök felesége, aki mellett egy választott elnök dolgozik. Hatáskörük azonos.
A vezetőséget a közgyűlés választja 3 éves időtartamra. Az évi közgyűlést és konferenciát minden év augusztus utolsó hétvégéjén tartjuk, évenként más-más nőszövetség a házigazdája. Minden alkalommal vitaindító előadás hangzik el, mely kiscsoportokban kerül megvitatásra.

Végül a kiscsoportok összesítik és bemutatják az elhangzott véleményeket.

KAPCSOLATOK

Tagjai vagyunk:

1. Az Unitárius és Szabadelvű Nők Világszövetségének (International Association of Liberal Religious Women – (IALRW)
2. A Romániai Keresztény Nőfórumnak
3. A Romániai Világimanap-bizottságnak

4. A Magyar Asszonyok Érdekszövetségének

Kapcsolatot tartunk:

Az Unitárius Univerzalista Nők Nemzetközi Szervezetével- ICUUW

A Magyarországi Unitárius Nőegyletekkel
Különböző amerikai és angol testvéregyházközségekkel
A Svájci Katolikus Nőszövetséggel
Más felekezetű helyi nőszövetségekkel
Külföldön élő unitárius személyekkel
Belföldi és külföldi médiával

TEVÉKENYSÉGEK

 

További fényképek...

A helyi nőszövetségek szintjén az asszonyok rendszeres összejöveteleket szerveznek a tervek, feladatok megbeszélése céljából.

Tevékenységi területei:

- Szeretetvendégségek, teadélutánok, előadások szervezése

- Fiatalok bevonását célzó, családsegítő programok szervezése: -házas hétvége, baba-mama klub, generáció-konferencia stb.

- Közös kirándulások szervezése

- A Nők Világimanapjának megszervezése minden év márciusának első péntekén

- Hagyományőrző tanfolyamok szervezése: kézimunka, bútorfestés, szövés, kosárfonás, csuhézás, nemezelés, gyöngyfűzés, mézeskalács készítés stb.

- Új kézműves technikák elsajátítását célzó tevékenységek: szalvétatechnika, üvegfestés, quilling, viaszfestés, kőfestés, tűzzománckészítés, termésképek, mandalafestés stb.
- Nemzeti és vallási hagyományok ápolása, megemlékezések tartása
- Ökumenikus kapcsolatok ápolása más felekezetű helyi nőszervezetekkel

- Testvéregyházi kapcsolatok fenntartása
- Orvosi tanácsadás, ingyenes gyógyszerellátás elősegítése

- Segélyadományok készítése rászorulóknak (élelem, ruha)
- Aktív részvétel minden egyházi rendezvényen

A köri nőszövetségek vezetőségei rendszerint negyedévenként tartanak összejöveteleket, munkaértekezleteket. Megbeszélik a tagszervezetek munkáját, tapasztalatot cserélnek, megoldásokat keresnek a felmerülő problémákra, beszámolót küldenek az országos választmánynak.A köri nőszövetségek  évente egyszer tartanak éves kiértékelő közgyűlést.

Az országos választmány összefogja a tagszervezetek munkáját, képviseli a szervezet érdekeit más szervezetek felé. Tevékenységének fontos szempontja a továbbfejlődés és  a jövőépítés.

Tevékenységi területei:

- Vezetőképzés és csapatépítő tréningek szervezése
- Személyiségfejlesztő és önismereti tanfolyamok szervezése

- Közösségi média-tréning: honlap, facebook oldal, blog készítése

- A Lókodi Öregotthon rendszeres erkölcsi és anyagi támogatásának megszervezése

- Részvétel különböző civil szervezetek és keresztény nőszervezetek konferenciáin és rendezvényein
- Pályázatok készítése anyagi alapok szerzésére
- Az évi közgyűlések megszervezése
- Rendszeres tájékoztatás tevékenységünkről az egyházi sajtóban (Unitárius Közlöny)
- Saját kiadványaink- a Nők Világa megjelentetése, a Konferencia programfüzetének összeállítása a helyi nőszövetségek beszámolóival
- Egyházi iskolák, szórvány- és gyermektáborok támogatása


KIADVÁNYAINK

1.  NŐK VILÁGA

Évente négyszer jelenik meg: húsvétra, a nyári vakációs időszakra, őszi hálaadásra és karácsonyra. Megvásárolható és előfizethető  Asztalos Klára titkárnál, valamint a lelkészi hivatalokban. A lap az alábbi rovatokkal jelenik meg:
Isten felé
Múltidézés

Olvasnivaló
Szülők iskolája

Testi-lelki egészségünk
Ezek vagyunk mi…

Versajándék
Főzőcske

Szerkesztő munkatársak:

Felelős szerkesztő: Rácz Mária

Olvasószerkesztő: Baka Judit

Nyomdai előkészítés: IDEA PLUS
Borító- és lapterv: Könczey Elemér

Technikai szerkesztés: Kolcza Mátyás Barna

Levélcím:UNOSZ, 400750 Kolozsvár/Cluj Napoca OP 1, CP 24

E-posta: komaresz@yahoo.com


2. A KÖZGYŰLÉS   PROGRAMFÜZETE

Évente egy alkalommal jelenik meg.  Tartalmazza az UNOSZ és a helyi nőszövetségek által beküldött évi jelentéseket, a következő egyházkörök szerint: Kolozs-Tordai kör, Marosi kör, Küküllői kör, Székelykeresztúri kör, Székelyudvarhelyi kör, Háromszék-Felsőfehéri kör.

A füzetet a közgyűlés minden résztvevője megkapja, a kitűzővel együtt.
JELKÉPEINK

Az országos nőszövetség zászlóját a 2007-ben elfogadott logo díszíti.
A helyi nőszövetségek közül sokan készítettek saját zászlót, amelyet ünnepélyes alkalmakkor használnak. A köri nőszövetségi közgyűlések és az UNOSZ konferenciája, valamint közgyűlése a helyi nőszövetségek zászlóinak ünnepélyes felvonulásával kezdődik.
Az UNOSZ másik jelképe a vándorabrosz, amely 94 színes, egyforma nagyságú háromszög alakú kézimunka összedolgozásából jött létre. Minden darab egy-egy nőszövetséget jelképez, melyre rá van írva az adott település neve. E nagy vándorabrosz jelképezi a nőszövetségek összetartozását, egységét a sokszínűségben, mely továbbra is nyitott új tagok befogadására. A vándorabrosz minden évben gazdát cserél. Az UNOSZ éves konferenciáján ünnepélyesen átadják a házigazda nőszövetségnek, és az abrosz egy évig az adott gyülekezetben marad.
Az utóbbi években megjelentek az egyházkörök sajátos köri vándorabroszai is, amelyet hasonlóképpen a köri közgyűlések alkalmával adnak át a szervező nőszövetségnek.

______________________________________________________________________

TÁMOGATÓINK